کامسول

تأثیرات تنش-نوری در یک موجبر فوتونی – Stress-Optical Effects in a Photonic Waveguide

5/5 - (2 امتیاز)

موجبرهای فوتونی مسطح در سیلیس (SiO2) پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در برنامه‌های مسیریابی طول موج دارند. عمده‌ترین مشکل این نوع موجبر موج‌زدایی است. ضریب شکست ناهمسانگرد منجر به تقسیم حالت بنیادی و گسترش پالس می‌شود. هدف این است که با تطبیق مواد و فرآیندهای تولید، اثرات موج‌زدایی به حداقل برسد. یکی از منابع تجزیه‌پذیری استفاده از ویفر سیلیکون (Si) به عنوان بستری است که بر روی آن ساختار موجبر قرار دارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

حالت‌های عرضی برای یک حفره لیزری متقارن – Transverse Modes for a Symmetric Laser Cavity

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نشان می‌دهد که چگونه یک سیستم معادلۀ غیرخطی می‌تواند راه‌اندازی شود تا ویژه‌فرکانس‌های یک حفرۀ لیزری متقارن را به دست آورد. این مدل از فرمولاسیون دو طرفۀ امواج الکترومغناطیسی، رابط فیزیکی محفظۀ پرتوها استفاده می‌کند. ویژه‌فرکانس‌های محاسبه شده با مقادیر حل تحلیلی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی دامنه زمانی رسانه Drude-Lorentz پراکنده (موج نوری) – (Time-Domain Modeling of Dispersive Drude-Lorentz Media (Wave Optics

5/5 - (1 امتیاز)

این آموزش نحوۀ حل معادلۀ موج کامل وابسته به زمان در رسانه‌های پراکنده مانند پلاسماها و نیمه‌هادی‌ها را نشان می‌دهد. این مدل موج تخت TM دوبعدی را برای پتانسیل برداری از معادله موج و برای تراکم قطبی‌سازی الکتریکی کمکی از یک معادلۀ دیفرانسیل معمولی حل می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تأثیرات تنش-نوری با کرنش تخت تعمیم‌یافته – Stress-Optical Effects with Generalized Plane Strain

5/5 - (1 امتیاز)

موجبرهای فوتونی مسطح در سیلیس (SiO2) پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در برنامه‌های مسیریابی طول موج دارند. عمده‌ترین مشکل این نوع موجبر موج‌زدایی است. ضریب شکست ناهمسانگرد منجر به تقسیم حالت بنیادی و گسترش پالس می‌شود. هدف این است که با تطبیق مواد و فرآیندهای تولید، اثرات ضد انعقاد به حداقل برسد. یکی از منابع تجزیه‌پذیری استفاده از قرص سیلیکون (Si) به عنوان بستری است که بر روی آن ساختار موجبر قرار دارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

خمش فیبر گام شاخص – Step-Index Fiber Bend

5/5 - (1 امتیاز)

در قسمت اول برنامه حالت‌های فیبر گام شاخص مستقیم ساخته شده از شیشۀ سیلیس محاسبه می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

موجبر شیار – Slot Waveguide

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل، انتشار حالت را در یک موجبر شیار نانو بررسی می‌کند. در یک پیکره‌بندی موجبر شیار، دو صفحه ضریب شکست بالا (3.48~) در مجاورت شیاری با ضریب شکست ضعیف قرار گرفته است (1.44~). تجزیه و تحلیل حالت در یک مقطع دوبعدی از یک موجبر شیار برای طول موج عملیاتی 1.55 میکرومتر انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل بیشتر برای بهینه‌سازی عرض شکاف برای تحویل حداکثر قدرت نوری و شدت نوری از طریق ناحیۀ شکاف انجام شده است.

هولوگرام تک‌بیتی – Single-Bit Hologram

5/5 - (1 امتیاز)

هنگامی که دو پرتو نور منسجم به هم برخورد می‌کنند، الگوی تداخل ظاهر می‌شود. اگر این اتفاق در مادۀ حساس به نور رخ دهد، با شدت بیشتر از آستانه قرار گرفتن در معرض خاص، الگوی تداخل در ماده به صورت تعدیلی از ضریب شکست ثبت شده و یک هولوگرام تولید می‌شود.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

خود تمرکز – Self-Focusing

5/5 - (1 امتیاز)

پرتو گاوسی به شیشه نوری BK-7 برخورد می‌کند. ماده دارای ضریب شکست وابسته به شدت است. در مرکز پرتو، ضریب شکست بزرگترین است. نمایه ضریب شکست القایی، پراکندگی را خنثی کرده و در واقع پرتو را متمرکز می‌کند. خود تمرکز در طراحی سیستم‌های لیزر پرقدرت مهم است. این مدل انتشار موج غیرخطی سه‌بعدی را نشان می‌دهد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

تولید هماهنگ دومیک پرتو گاوسی (موج نوری) – (Second Harmonic Generation of a Gaussian Beam (Wave Optics

5/5 - (1 امتیاز)

با استفاده از مواد نوری غیرخطی، می‌توان هارمونیکی تولید کرد که چند برابر فرکانس نور لیزر است. این مدل نسل دوم هارمونیک را با استفاده از شبیه‌سازی موج گذرا و خصوصیات مادۀ غیرخطی نشان می‌دهد. پرتو لیزر A YAG (lambda=1.06 micron) روی یک کریستال غیرخطی متمرکز شده به طوری که وسط پرتو در داخل بلور قرار دارد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

تولید هماهنگ دوم – Second Harmonic Generation

5/5 - (1 امتیاز)

تولید انتشار لیزر در بخش طول موج کوتاه از قسمت مرئی و نزدیک مرئی طیف الکترومغناطیسی نسبت به قسمت طول موج بلند دشوارتر است. اختلاط فرکانس غیرخطی تولید طول موج کوتاه جدید از طول موج‌های لیزر موجود را آسان‌تر می‌کند.