آموزش نرم افزار کامسول comsol

لینک کامسول و پی تی سی – Livelink for ptc Pro Engineer

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

ایجاد یک ماده جدید در COMSOL Multiphysics (زبان اصلی) – Creating A New Material In Comsol multiphysics

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

سفارشی کردن ظاهر کاربر COMSOL ™ رابط کاربری – Customizing The Appearance Of The Comsol server User Interface

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

آموزش شبیه سازی گودبرداری عمیق – Deep Excavation Simulation Tutorial

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

ایجاد مدل های 2D از بخش های متقاطع هندسه های سه بعدی – Creating 2d Models From Cross Sections Of 3d Geometries-9

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

خنک کننده قالب تزریق – Cooling Of An Injection Mold-

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

ستون آلوده کننده با ردیابی ذرات قسمت2 – Contaminant Plume With Particle Tracing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

ستون آلاینده با قسمت ردیابی ذرات – Contaminant Plume With Particle Tracing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

فصل 3- تکنیک های پیشرفته تجسم در فرآیند پردازش – Advanced Visualization Techniques In Postprocessing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبکه خودکار برای امواج الکترومغناطیسی ، شبیه سازی دامنه فرکانس- Automated Meshing For Electromagnetic Waves, Frequency Domain

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبکه خودکار برای امواج الکترومغناطیسی ، شبیه سازی دامنه فرکانسAutomated Meshing For Electromagnetic Waves, Frequency Domain Simulations

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

تکنیک های پیشرفته تجسم در پردازش پردازش – Advanced Visualization Techniques In Postprocessing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

تکنیک های پیشرفته تجسم در پردازش پردازش2 Advanced Visualization Techniques In Postprocessing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

جریان مولکولی در سیستم خلاء یون-ایمپلنت فصل 2 – Molecular Flow In An Ion-implant Vacuum System Chapter

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

پردازش نتایج از جارو پارامتری – Postprocessing The Results From A Parametric Sweep

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

انجام یک مطالعه برسی پارامتری در Multifhysics COMSOL (زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش کامسول

انجام آنالیز Multibody در یک آونگ دوتایی – Performing A Multibody Analysis On A Double Pendulum

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

ردیابی ذرات در میکسر لمینار استاتیک – Particle Tracking In A Laminar Static Mixer

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

جریان مولکولی در سیستم خلاء یون-ایمپلنت فصل 2 – Molecular Flow In An Ion-implant Vacuum System Chapter

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبیه سازی دریچه بسته شدن قسمت 2 – Simulating A Closing Gate Valve Part 2

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبیه سازی قسمت دریچه بسته شدن دروازه – Shell And Tube Heat Exchanger Model Tutorial

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

آموزش مدل مبدل حرارتی Shell و Tube (زبان اصلی) – Shell And Tube Heat Exchanger Model Tutorial

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش کامسول

انتخاب اشخاص هندسی در چند فیزیک COMSOL (زبان اصلی) – Selecting Geometric Entities In Comsol multiphysics

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

ظروف ارتوپدی تحت فشار -Pressurized Orthotropic Container

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبیه سازی مکانیک ساختاری کاربردهای صنعتی – Structural Mechanics Simulation Of Industrial Applications-

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول

شبیه سازی گرمایش RF در چند هسته ای COMSOL – Simulating Rf Heating In Comsol Multiphysics-

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

شبیه سازی یک لنز مغناطیسی – تنظیم و حل مدل_ Simulating A Magnetic Lens- Setting Up And Solving The Model

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

شبیه سازی یک لنز مغناطیسی – پردازش پس از پردازش – Simulating A Magnetic Lens- Postprocessing

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مش و راه حل یک مدل را در یک طرح بصری کنید (زبان اصلی) – Visualize A Model’s Mesh And Solution In One Plot

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

استفاده از اندازه گیری های هندسی در چند فیزیک COMSOL (زبان اصلی) – Utilizing Geometric Measurements In Comsol multiphysics

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

استفاده از فرم مونتاژ در مدل های چرخشی ماشین آلات – Using Form Assembly In Rotating Machinery Models

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

استفاده از گزیده های بولی و مجاور در چند فیزیک COMSOL – Using Boolean And Adjacent Selections In Comsol multiphysics

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

از همان ماده برای مولفه های چندگانه در COMSOL Multiphysics استفاده کنید (زبان اصلی) – The Same Material For Multiple Components In Comsol multiphysics

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

آموزش آموزش مبدل Tonpilz Piezo (زبان اصلی) – Piezo Transducer Tutorial

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

تعامل ساختار حرارتی در یک برداشت انرژی MEMS (زبان اصلی) – Thermal-structure Interaction In A Mems Energy Harvester

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مکانیک ساختاری – ویژگی اتصال دهنده سفت و سخت (زبان اصلی) – Structural Mechanics- The Rigid Connector Feature

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مکانیک ساختاری – ویژگی اتصال دهنده سفت و سخت (زبان اصلی) – Structural Mechanics- The Rigid Connector Feature

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مکانیک ساختاری- تحلیل خطی استاتیک (زبان اصلی) – Structural Mechanics- Static Linear Analysis

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مکانیک ساختاری- اضافه کردن استرس حرارتی به یک مدل (زبان اصلی) – Structural Mechanics- Adding Thermal Stress To A Model-

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مکانیک ساختاری- اضافه کردن فشار اولیه به یک مدل (زبان اصلی) – Structural Mechanics- Adding Initial Strain To A Model

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش کامسول comsol

مکانیک ساختاری- اضافه کردن فشار اولیه به یک مدل (زبان اصلی)

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !