نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

تجزیه و تحلیل لرزش یک رشته ضخیم

Vibration Analysis of a Thick Beam

این مدل لرزش‌های آزاد و اجباری یک رشتۀ عمیق را مطالعه می‌کند. راه حل برای ویژه‌فرکانس، پاسخ فرکانس و آنالیز گذرا با استفاده از یک رشتۀ تیموشنکو محاسبه و با نتایج تحلیلی مقایسه می‌شود.