نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شبیه‌ساز صفحه لمسی

Touchscreen Simulator

کاندیدی به عنوان ابزار برای اثبات اولیۀ مفهوم در توسعۀ دستگاه لمسی خازنی، برنامۀ شبیه‌ساز صفحۀ لمسی یک ماتریس ظرفیت شبیه‌سازی شده و همچنین هنجار میدان الکتریکی را ارزیابی می‌کند.

     این برنامه ماتریس ظرفیت یک صفحۀ لمسی را در حضور یک اثر انگشت انسان محاسبه می‌کند، جایی که موقعیت و جهت‌گیری انگشت از طریق پارامترهای ورودی کنترل می‌شود. این شامل اندازۀ آرایۀ سلول واحد الکترود، محل قرارگیری انگشت، زاویه و سطح لمس، ضخامت بستر و خصوصیات مادۀ آن‌ها است.