پایۀ باریک شده با دو مورد بارگیری

Tapered Cantilever with Two Load Cases

این مثال یک مدل تنش دوبعدی را برای یک پایۀ نازک نشان می دهد. سناریوهای مرزی و بار مختلف مورد بررسی قرار می¬گیرند. چگونگی اعمال و ارزیابی بارهای مختلف نشان داده شده است. تنش¬های حاصل با مقادیر معیار NAFEMS مقایسه شده می¬توان آن¬ها را در یک توافق خوب قالب¬ریزی نمود.