نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ابزار شکاف باند ابرشبکه

Superlattice Band Gap Tool

ابزار شکاف باند ابرشبکه به طراحی سازه‌های دوره‌ای ساخته‌شده از دو مادۀ نیمه‌هادی متناوب (ابرشبکه) کمک می‌کند. این ابزار از معادلۀ مؤثر شرودینگر جرم برای تخمین میزان انرژی حالت الکترون و حفرۀ زمین در یک ساختار ابرشبکه استفاده می‌کند. مهندسان دستگاه می‌توانند از این ابزار برای محاسبۀ سریع شکاف باند مؤثر برای یک ساختار دوره‌ای معین استفاده کرده و تا رسیدن به یک مقدار شکاف باند مورد نظر، پارامترهای طراحی را تکرار کنند.

     برای استفاده از برنامه، پارامترهای ابرشبکۀ مورد نظر از جمله عرض چاه و لایۀ مانع، جرم‌های مؤثر برای الکترون‌ها و حفره‌های موجود در آن لایه‌ها، شکاف‌های باند در آن لایه‌ها و خمیدگی باند رسانش را وارد کنید. خمیدگی باند ظرفیت به صورت خودکار بروزرسانی شده و باید برای مثبت بودن توسط کاربر برنامه بررسی شود. کاربر همچنین می‌تواند حداکثر اندازۀ عنصر مش مورد استفاده برای مطالعات را کنترل کند. برای محاسبۀ تغییر در لبۀ باند انتقال و ظرفیت و شکاف باند مؤثر، روی دکمه Compute کلیک کنید. توابع الکترون و موج حفره در پنجرۀ Graphics رسم شده است.

     در این پست وبلاگ می‌توانید اطلاعات بیشتری دربارۀ برنامۀ آزمایشی کسب کنید: “محاسبۀ شکاف باند در ابرشبکه‌ها با معادلۀ شرودینگر”