کامسول

پراکندگی زیردریایی: شبیه‌سازی زمان-دامنه و FFT

Submarine Scattering: Time-Domain Simulation and FFT

این مدل پراکندگی یک پالس گاوسی تعدیل‌شدۀ انتشار تخت از بدنۀ یک زیردریایی را تجزیه و تحلیل می‌کند. میدان پراکنده و پاسخ مکانی نیز مشخص می‌شود. این مدل از رابط Interact Acoustics، Time Explicit استفاده کرده تا از این مدل آکوستیک بزرگ در حوزۀ زمان استفاده کند. سپس، یک مطالعه از زمان تا فرکانس FFT برای تبدیل نتایج به دامنۀ فرکانس استفاده شده و میدان پراکنده با ویژگی محاسبۀ میدان بیرونی تجزیه و تحلیل می‌شود.