5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تک قطبی با حل آندهای قربانی

Monopile with Dissolving Sacrificial Anodes

یک پایۀ یکپارچه، یک عنصر ساختاری با قطر بزرگ است که می‌‌تواند برای پشتیبانی از سازه‌‌هایی مانند توربین‌‌های بادی فراساحلی استفاده شود. این نرم افزار نشان می‌‌دهد که چگونه حفاظت کاتدی از یک قطب با گذشت زمان با حل شدن آندهای قربانی کاهش می‌‌یابد. این مدل می‌‌تواند برای ارزیابی سینتیک الکترود توزیع جریان ثانویه بر روی ساختار فولادی محافظت شده با در نظر گرفتن واکنش‌‌های الکتروشیمیایی همزمان که منجر به انحلال فلز و کاهش اکسیژن (پتانسیل مخلوط) می‌‌شود ، مورد استفاده قرار گیرد.

     هندسۀ تک قطبی از یک جزء بالایی با سطح فولادی روکش شده و یک لولۀ استیل بدون پوشش تشکیل شده است. این شهر همچنین توسط آب دریا یا گل احاطه شده که سینتیک واکنش اصطلاح تافل متفاوت برای این محیط‌‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این مدل آموزشی با استفاده از یک مطالعۀ وابسته به زمان برای یک دورۀ زمانی ۱۲ ساله حل می‌‌شود. دو موضوع مورد بررسی قرار می‌‌گیرد: هنگامی که کل یک قطعه زمین است، و وقتی قطعۀ انتقال زمین است و لولۀ زیرین از طریق مقاومت توده به قطعه انتقال وصل می‌‌شود.

     این مدل همچنین از مدلهای فرعی زیرگرۀ سفارشی شده Sacrificial Edge Anode برای مدل‌‌سازی آندهای قربانی باریک در امتداد لبه‌‌های هندسی استفاده می‌‌کند که هم اکنون در رابط توزیع ثانویه جریان موجود است. زیرگره شما را قادر می‌‌سازد تا از ویژگی‌‌های محافظت کاتدی آند در حال تغییر در شبیه‌‌سازی‌‌های وابسته به زمان استفاده کنید.

خرید بسته آموزش کامسول