نرم افزار کامسول

مدل‌سازی لرزش در موتور القایی

Modeling Vibration in an Induction Motor

در لرزش مدل آموزشی یک موتور القایی، جریان‌های گردابی توسط جریان‌های هارمونیک زمانی موجود در سیم‌پیچ استاتور و چرخش روتور، در روتور القا می‌شوند. جریان‌های القایی در روتور با میدان مغناطیسی که توسط سیم‌پیچ‌ها تولید می‌شود، برای تولید گشتاور حرکتی روی روتور تعامل دارد. شکاف هوا بین روتور و استاتور نامتقارن بوده و در نتیجه لرزش در موتور ایجاد می‌شود.

شبیه‌سازی الکترومغناطیسی در دو بعد مدل‌سازی شده است؛ در حالی که شبیه‌سازی دینامیک چندبدنه در سه‌بعد مدل‌سازی شده است. گشتاور چرخشی به عنوان تابعی از زمان محاسبه می‌شود. گشتاور سپس در مدل دینامیک چندبدنه به منظور محاسبۀ سرعت روتور مورد استفاده قرار گرفته و اثرات لختی را محاسبه می‌کند. به دلیل تلفات مقاومتی و گشتاور بارگیری در محور، روتور به اندازۀ سیم‌پیچ استاتور نمی‌چرخد​​، بنابراین یک لغزش زاویه‌ای اتفاق می‌افتد.

در مورد این مثال، در پست وبلاگ مرتبط بیشتر بدانید: “تجزیه و تحلیل یکپارچگی ساختاری یک موتور القایی با شبیه‌سازی”