فیلتر مایکروویو بر روی PCB با تنش (++ODB، واردات ECAD)

(Microwave Filter on PCB with Stress (ODB++, ECAD Import

فیلترهای میکرونوار را می‌توان مستقیماً بر روی صفحۀ مدار چاپی (PCB) با یک خط میکرونوار که از ورودی به خروجی می‌رود، ساخت. در امتداد خط میکرونوار تعداد زیادی خرده‌نوار در طول و عرض مشخص وجود دارد. طراحی فیلتر شامل انتخاب مقاومت ظاهری خط میکرونوار، مقاومت ظاهری میکرونوارهای خرده و طول خرده‌نوارها است.

     این فیلتر خاص دارای پاسخ چبیشف کم‌گذر از هفت قطب بوده و کل طرح با لایه دی الکتریک از یک پرونده ODB ++ (X) با استفاده از ویژگی ECAD Import وارد می‌شود.

     در این مدل از حالت کاربرد امواج الکترومغناطیسی استفاده شده است که معادله موج بردار هلمولتز را حل می‌کند. این مثال، عملکرد انتقال (پارامترهای S) فیلتر کم‌گذر را در صفحۀ مدار چاپی تجزیه و تحلیل می‌کند.

     خصوصیات فیلتر نسبت به محل قرارگیری و طول خرده‌ها حساس است. بنابراین این مدل همچنین تغییر در ویژگی‌های فیلتر را به عنوان تابعی از تغییر شکل مکانیکی تجزیه و تحلیل می‌کند.