نرم افزار کامسول

منحنی تصحیح سطح میدان میکروفون برای فرود موج تخت

Microphone grid free-field level correction curve for plane-wave incidence

این یک مدل مفهومی از یک میکروفون است که در یک بافل بی‌نهایت (نصب شده با گرما) قرار داده شده است. هدف این است که منحنی تصحیح سطح آزاد دستگاه، که شامل حوزۀ بیرونی، شبکۀ میکروفون، و حجم بین شبکه و دیافراگم است را تعیین کنیم. دیافراگم میکروفون با یک امپدانس RCL ساده مشخص شده و شرایط تابش باز با لایه‌های کاملاً مطابق (PMLs) مدل‌سازی می‌شود.

     در این مدل از جفت‌کننده‌های چندرسانه‌ای مرزی صوتی آکوستیک-گرماچسبنده برای جفت‌کردن آکوستیک گرماچسبنده به آکوستیک فشار بیرونی استفاده می‌شود. از آکوستیک گرماچسبنده برای مدل‌سازی آکوستیک در حوزۀ کوچک بین دیافراگم و شبکه، محاسبۀ توزیع فشار، توزیع نوسان دما و بزرگی سرعت استفاده می‌شود. آکوستیک فشار برای محاسبۀ میدان‌های فشار پراکنده و فرودی در حوزۀ بیرونی استفاده می‌شود.