5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار comsol

روش فلش

Flash Method

از روش فلش برای اندازه‌گیری هدایت حرارتی یک مادۀ نمونۀ نازک که تقریباً اندازۀ یک سکه است استفاده می‌شود. مواد نمونه به يك پالس ليزر در يكي از وجوه آن ارسال مي‌شود. به نوبۀ خود، صورت مخالف در حدود ۱ K می‌شود. از آنجایی که پالس یکنواخت بوده و به خوبی تعریف شده است، می‌توانید تغییرات دما را در طرف دیگر اندازه‌گیری کنید. بدین ترتیب می‌توانید هدایت حرارتی نمونه را با دقت بالایی اندازه گیری کنید.

 برنامه شبیه‌سازی روش فلش، آزمایش در دنیای واقعی را بازتولید کرده و گزینه‌هایی را برای تعریف پارامترهای آزمایشی ارائه می‌دهد که می‌توانند روی دقت روش و آزمایش شما تأثیر بگذارند. این بدان معناست که می‌توانید ارتفاع، شعاع و مواد نمونه را مشخص کنید. همچنین می‌توانید دمای محیط را تنظیم کرده، اثرات انتقال و تابش را فعال یا غیرفعال کنید و مقادیر ضریب انتقال گرما و میزان انتشار سطح را هم از نمونه و هم در محوطه تنظیم نمایید.

خرید بسته آموزش کامسول