سری اعتبارسنجی نیروی الکترومغناطیسی

Electromagnetic Force Verification Series

در این مجموعه از مدل‌های اعتبارسنجی و مستندات مرتبط، صحت محاسبات نیروی الکترومغناطیسی بررسی شده است. با استفاده از تکنیک‌های مختلف، کل نیرو و گشتاور نیرو روی بدنه سفت و سخت تعیین و با مدل‌های تحلیلی مقایسه می‌شود.
با استفاده از نوارها مشبک پیشرفته و سطوح نیروی کاوشگر بیرونی، دقت بسیار زیاد می‌شود. روش اجزای مرزی (BEM) و روش اجزای محدود (FEM) برای اندازه‌های مختلف مش با یکدیگر مقایسه شده‌اند. جابجایی پارامتری برای بررسی همگرایی مش در هر دوی BEM و FEM استفاده می‌شود.