مشخصات DC یک ترانزیستور (MOS (MOSFET

(DC Characteristics of a MOS Transistor (MOSFET

This model shows how to simulate the time-dependent adsorption and desorption of water in a vacuum system at low pressures. The water is introduced into the system when a gate valve to a load lock is opened and the subsequent migration and pumping of the water is modeled.

این مدل مشخصات DC یک MOSFET ساده را محاسبه می‌کند. جریان تخلیه در مقابل مشخصات ولتاژ دروازه ابتدا به منظور تعیین ولتاژ آستانه برای دستگاه محاسبه می‌شود. سپس جریان تخلیه در مقابل ویژگی‌های ولتاژ تخلیه برای چندین ولتاژ دروازه محاسبه می‌شود. مناطق خطی و اشباع دستگاه را می‌توان از این نمودارها مشخص نمود.