کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

معیار دانکوِرت

Danckwerts Benchmark

این مدل راه حل را برای معادلات مدل یک راکتور لوله­ای با استفاده از شرایط ورودی و خروجی دانکوِرت مقایسه می­کند.

     یک مدل تقریباً یکسان با بخش­های ورودی و خروجی اضافی که هیچ واکنشی در آنها رخ نمی­دهد تعریف شده است. غلظت در ابتدای بخش ورودی ثابت است.

     نتایج با شرایط دانکوِرت و با غلظت ورودی ثابت مقایسه می­شوند.