تک‌فام‌ساز Czerny-Turner

Czerny-Turner Monochromator

یک تک‌فام‌ساز Czerny-Turner به طور خاصی نور رنگارنگ را به یک سری از پرتوهای تک‌فام تقسیم می‌کند. این مدل یک پیکره‌بندی متقاطع Czerny-Turner را شبیه‌سازی کرده که از یک آینۀ انطباق‌دهندۀ کروی، یک توری پراش مسطح، یک آینۀ تصویربرداری کروی و یک آشکارساز دستگاه شارژ جفت‌شده (CCD) تشکیل شده است. این مدل برای محاسبۀ موقعیت پرتوهای برخوردی در صفحۀ ردیاب از رابط Geometrical Optics استفاده کرده که از آن می‌توان به وضوح دستگاه دست یافت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این مثال، به پست وبلاگ “نحوۀ استفاده از ویژگی پایانی پرتو جدید برای اپتیک هندسی” مراجعه کنید.