نرم افزار کامسول comsol

تجزیه و تحلیل تماس با قلاب اسنپ با استفاده از فرمول پنالتی

Contact Analysis of a Snap Hook Using a Penalty Formulation

این مثال جاسازی قلاب اسنپ در شیار آن را شبیه‌سازی می‌کند.

     در اینجا، هدف از مدل‌سازی تماس فقط انتقال نیروهای تماسی صحیح در معنای جهانی به مدل بوده که این وضعیت برای استفاده از روش پنالتی مناسب است.

     این الگوریتم تماسی مبتنی بر فرمول ضریب پنالتی مربوط به نفوذ قطعات جامد در تماس است. در بعضی موارد، این رویکرد می‌تواند محاسبات سریعتری داشته و در مقایسه با روش لاگرانژین افزوده، همگرایی نرمتری ایجاد کند.