کامسول فارسی

معیار قانون کودک

Child’s Law Benchmark

انتشار محدود بار فضایی پدیده‌ای است که جریان ذرات شارژشده را که می‌توانند از یک سطح آزاد شوند، محدود می‌کند. با افزایش جریان الکترونی که توسط یک کاتد افزایش می‌یابد، بزرگی چگالی بار در مجاورت فوری کاتد نیز افزایش پیدا می‌کند. این توزیع چگالی بار، نیروی الکتریکی را روی الکترون‌های ساطع‌شده، به سمت کاتد هدایت می‌کند. جریان محدود بار فضایی حداکثر جریانی است که می‌تواند آزاد شود، به گونه‌ای که ذرات ساطع‌شده به سمت کاتد دفع نمی‌شوند.

     در این مثال، جریان محدود بار در یک دیود خلاء صفحه‌موازی با استفاده از گرۀ انتشار فضایی شارژ محدود محاسبه می‌شود. توزیع جریان و پتانسیل الکتریکی حاصل با راه حل تحلیلی ارائه شده توسط قانون کودک مقایسه می‌شود. چگالی جریان با استفاده از بررسی محاسبه شده که اتصال دو طرفه بین مسیر ذرات و پتانسیل الکتریکی را برقرار می‌کند.