آموزش نرم افزار کامسول comsol

مدل سازی مبتنی بر معادله برای شبیه سازی های سفارشی در چند هسته ای COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

تقویت آموزش STEM و یادگیری دانش آموزان با برنامه های شبیه سازی (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

دموکراتیک کردن شبیه سازی در سازمانها از طریق برنامه ها (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

تعریف یک بانک اطلاعاتی مواد در COMSOL Multiphysics® با MatWeb (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

ایجاد برنامه های شبیه سازی مستقل با کامپایلر COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

مقدمه ای بر تعدد فیزیک COMSOLکامسول (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

تجزیه و تحلیل مش در COMSOLکامسول (وبینار-زبان اصلی)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش نرم افزار کامسول comsol

اتومات سازی قبل و بعد از خروجی گیری با اپلیکیشن ساز نرم افزار COMSOLکامسول (وبینار-زبان اصلی)

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

خودکارسازی گردش کار مدل سازی با روش های مدل در COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

آموزش نرم افزار کامسول comsol

شبیه سازیهای مهندسی زیست پزشکی با چندگانگی COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !