کامسول

مکانیک دیواره شریانی

Arterial Wall Mechanics

این مدل چگونگی پیاده‌سازی یک مادۀ فوق‌کشسان ناهمسانگرد برای مدل‌سازی بافت نرم کلاژن در دیواره‌های شریانی را نشان می‌دهد. مدل مواد فوق‌کشسان، به نام مواد Holzapfel-Gasser-Ogden، بر اساس این مقاله است:

Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., & Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. Journal of elasticity, 61(1), 1-48.