انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

مدل سازی مبتنی بر معادله برای شبیه سازی های سفارشی در چند هسته ای COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

Equation-Based Modeling for Custom Simulations in COMSOL Multiphysics