شبیه سازی تو کامک IR-T1

شبیه سازی تو کامک IR-T1شبیه سازی تو کامک IR-T1

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شدت میدان مغناطیسی در نقاط مختل ف

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل 2-28-1 اگر حرکت دسته جمعی ذرا ت

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل 2-28-2 حرکت دسته جمعی ذرات بعد ازمدتی از گذشت زمان

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل 2-28-3 شدت میدان مغناطیس روی خط مرکزی