به این مقاله رای دهید !

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شبیه سازی تو کامک IR-T1شبیه سازی تو کامک IR-T1

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شدت میدان مغناطیسی در نقاط مختل ف

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل ۲-۲۸-۱ اگر حرکت دسته جمعی ذرا ت

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل ۲-۲۸-۲ حرکت دسته جمعی ذرات بعد ازمدتی از گذشت زمان

شبیه سازی تو کامک IR-T1

شکل ۲-۲۸-۳ شدت میدان مغناطیس روی خط مرکزی

خرید بسته آموزش کامسول