شبیه سازی اثرات ocp و ecp بر روی شینه ژنراتور

  • شبیه سازی اثرات ocp و ecp بر روی شینه ژنراتور