انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

دموکراتیک کردن شبیه سازی در سازمانها از طریق برنامه ها (وبینار-زبان اصلی)

Democratizing Simulation at Organizations via Applications

 

فیلم های آموزشی شرکت کامسول- فارسی

وبینار کامسول زبان اصلی

آمورش پروژه محور

آموزش کامسول در دانشگاه امیرکبیز