انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

تقویت آموزش STEM و یادگیری دانش آموزان با برنامه های شبیه سازی (وبینار-زبان اصلی)

Enhancing STEM Education and Student Learning with Simulation Apps