انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

تعریف یک بانک اطلاعاتی مواد در COMSOL Multiphysics® با MatWeb (وبینار-زبان اصلی)

Defining a Material Database in COMSOL Multiphysics® with MatWeb