انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

(ارتباط رنده LiveLink ) لینک نرم افزار COMSOL کامسول با متلب MATLAB (وبینار-زبان اصلی)

8-Minute Intro to LiveLink™ for MATLAB