عملیات مجازی بر روی هندسه لبۀ چرخ

Virtual Operation on a Wheel Rim Geometry

این آموزش نشان می دهد که چگونه باید عملیات هندسی مجازی را روی هندسۀ CAD وارد شده انجام داد. این عملیات مجازی، از قبیل تشکیلات کامپوزیتی فرم یا نادیده گرفتن نهادها می¬تواند به بهبود مش و کاهش تعداد عناصر کل کمک نماید.