مثال آماده کامسول comsol

پل‌های حرارتی در ساخت و ساز ساختمان – سازه سه‌بعدی بین دو طبقه

Thermal Bridges in Building Construction — 3D Structure Between Two Floors

این مدل هدایت گرما در یک ساختمان را که دو طبقه را از محیط خارجی جدا می‌کند، مطالعه می‌کند. چهار ماده با هدایت حرارتی مشخص k ساختار را تشکیل می‌دهند. مرزهای بیرونی و داخلی به ترتیب در دمای 0 درجه سانتیگراد و 20 درجه سانتیگراد با محیط روبرو هستند. کمترین درجه حرارت در سطوح داخلی و جریان گرما در هر سطح با داده‌های منتشر شده مقایسه می‌شود.
این مثال مطابق با مورد 3 است که در استاندارد اروپایی EN ISO 10211: 2007 برای پل‌های حرارتی در ساختارهای ساختمانی توضیح داده شده است.
کامسول مالتی‌فیزیک با موفقیت تمام موارد تست توصیف شده توسط استاندارد را پشت سر گذاشته و از این رو به عنوان یک روش دقیق با حالت پایدار سه‌بعدی طبقه‌بندی می‌شود.