مثال آماده کامسول comsol

پل‌های حرارتی در ساخت و ساز – نوار آهنی سه‌بعدی از طریق لایه عایق

Thermal Bridges in Building Construction — 3D Iron Bar Through Insulation Layer

این مدل هدایت گرما را در یک پل حرارتی متشکل از یک نوار آهنی و یک لایۀ عایق که یک قسمت داخلی گرم را از یک طرف خارجی سرد جدا می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد. جریان گرما بین قسمت داخلی و خارجی و حداکثر دمای دیوارۀ خارجی آن‌ها را با مقادیر منتشرشده مقایسه می‌کند.
این مثال مطابق با مورد 4 است که در استاندارد اروپایی EN ISO 10211: 2007 برای پل‌های حرارتی در ساختارهای ساختمانی توضیح داده شده است.
کامسول مالتی‌فیزیک با موفقیت تمام موارد تست توصیف شده توسط استاندارد را پشت سر گذاشته و از این رو به عنوان یک روش دقیق با حالت پایدار سه‌بعدی طبقه‌بندی می‌شود.