مثال آماده کامسول comsol

میدان دما در یک فلنج خنک‌کننده

Temperature Field in a Cooling Flange

از فلنج خنک‌کننده در یک فرایند شیمیایی برای خنک‌کردن مایع فرآیند استفاده می‌شود، که از طریق فلنج جریان می‌یابد. هوای اطراف فلنج را از طریق همرفت طبیعی خنک می‌کند. در مدل ثابت، همرفت اجباری به مایع فرآیند با استفاده از ضریب انتقال حرارت ثابت مدل‌سازی می‌شود.
خنک‌کنندۀ همرفت طبیعی با استفاده از ضریب انتقال تجربی جدول‌بندی شده مدل‌سازی شده است که از جدول درون‌یابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که انتقال حرارت از سطح خارجی فلنج کارآمد است، اما انتقال حرارت از سیال فرآیند به فلنج عامل محدودکننده است.