کامسول

فرسودگی تماس هموار در موج‌بر خطی

Rolling Contact Fatigue in a Linear Guide

هنگامی که یک موج‌بر خطی بالاتر از حد مشخصات تولیدکننده بارگیری می‌شود، یکی از نگرانی‌ها این است که آیا بارهای تماسی باعث ایجاد تقسیم فرسودگی می‌شوند. در این تجزیه و تحلیل سیستم، کل راهنما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بار تماسی که بیشترین آسیب را دارد، در یک راه‌آهن ریلی رخ داده است. از آنجا که پوسته پوسته شدن توسط یک شکاف فرسودگی در مرتبۀ زیرسطحی آغاز شده است، ارزیابی فرسودگی بر اساس مدل دانگ وان انجام می‌شود.

ارزیابی فرسودگی بار تماسی در حال حرکت بر روی سطح خمیده نیاز به یک شبکۀ کنترل شده دارد. اندازۀ عناصر باید به اندازه کافی کوچک باشد تا فشار تماس روی سطح را به درستی حل کند. و همانطور که ما یک تماس نورد را تحلیل می‌کنیم، فشار تماس در طول سطح پویا است به طوری که کل ناحیۀ تماس حرکتی باید از عناصر کوچک تشکیل شود. علاوه بر این، بزرگترین تنش‌های برشی در تجزیه و تحلیل تماس در مرتبۀ زیرسطحی یافت می‌شود، به طوری که یک مش ریز نیز در طول عمق مدل مورد نیاز است.

در این مدل تکنیک مقابله با چنین چالشی نشان داده شده است.