کامسول فارسی

واگرایی پرتو الكترون به علت خودپتانسيل

Electron Beam Diverging Due to Self Potential

هنگام مدل‌سازی انتشار پرتوهای ذرۀ باردار در جریان‌های زیاد، نیروی بار فضایی ایجاد شده توسط پرتو به طور قابل توجهی مسیر ذرات بار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشفتگی این مسیرها به نوبۀ خود بر توزیع بار فضایی تأثیر می‌گذارد.

     رابط ردیابی ذرات بار می‌تواند از یک روش تکراری برای محاسبۀ کارآمد مسیر ذرات جفت‌شدۀ قوی و میدان الکتریکی برای سیستم‌هایی که در شرایط پایدار عمل می‌کنند، استفاده کند. چنین روشی تعداد مقادیر ذرات مدل را با چندین مرتبه بزرگی، در مقایسه با روش‌های مبتنی بر مدل‌سازی صریح برهم‌کنش کولنی بین ذرات پرتو کاهش می‌دهد. یک مطالعۀ پالاییدۀ مش تأیید می‌کند که راه حل با عبارت تحلیلی برای شکل‌دادن یک محفظۀ پرتو غیرنسبیتی، موافق است.