شبیه‌سازی منجنیق با وزنه تعادل (فایل)

به این مقاله رای دهید !