نرم افزار کامسول comsol

ترکیب مدل‌های الاستوپلاستیک و مواد خزشی

Combining Elastoplastic and Creep Material Models

این مدل نحوه ترکیب انواع مختلف مواد غیرخطی، مانند خزش و الاستوپلاستیکی را نشان می‌دهد. در این مثال خاص شما یک تنش و تحلیل فشار غیرخطی را روی یک سیلندر ضخیم تحت بارگذاری غیر متناسب انجام می‌دهید: یک افزایش درجه حرارت اولیه و به دنبال آن فشار نوسانی که روی سطح داخلی سیلندر اعمال می‌شود.

     این مورد بار شامل دو رفتار متفاوت مواد غیرخطی است: الاستوپلاستیک و خزش. در هنگام افزایش دما و تغییر سریع علائم فشار، رفتار پلاستیک معرفی می‌شود. رفتار خزش تحت بار فشار ثابت اعمال شده بر روی لوله برای مدت زمان کافی و طولانی ایجاد می‌شود.

     مدل اصلی یک مدل معیار NAFEMS بوده که در معیارهای منتخب برای مواد غیرخطی مشخص شده است. راه‌حل‌های کامسول مالتی‌فیزیک با داده‌های مرجع مقایسه می‌شود.