نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ورود و مش‌بندی یک هندسۀ PCB از بایگانی Importing and Meshing a PCB Geometry from an ODB++ Archive – ++ODB

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل آموزشی نحوۀ واردکردن داده‌ها از بایگانی ODB++® را برای تولید هندسۀ تختۀ مدار چاپی (PCB) نشان می‌دهد. برای یادگیری چگونگی حذف جزئیات کوچک از هندسه، ایجاد مش و استفاده از انتخاب‌های تولیدشده به صورت خودکار برای تعریف فیزیک و تنظیمات مش، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

فیلتر مایکروویو بر روی PCB با تنش (++ODB، واردات Microwave Filter on PCB with Stress (ODB++, ECAD Import) – (ECAD

5/5 - (1 امتیاز)

فیلترهای میکرونوار را می‌توان مستقیماً بر روی صفحۀ مدار چاپی (PCB) با یک خط میکرونوار که از ورودی به خروجی می‌رود، ساخت. در امتداد خط میکرونوار تعداد زیادی خرده‌نوار در طول و عرض مشخص وجود دارد. طراحی فیلتر شامل انتخاب مقاومت ظاهری خط میکرونوار، مقاومت ظاهری میکرونوارهای خرده و طول خرده‌نوارها است.