کامسول

جریان مولکولی از طریق یک خم Molecular Flow Through an S-Bend – S

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از هر دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط جریان مولکولی آزاد و روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک هندسه خمشی s محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش با اختلاف كمتر از اختلاف 1٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول

جریان مولکولی از طریق یک جفت‌کننده Molecular Flow Through an RF Coupler – RF

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط مولکولی آزاد و یک روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک جفت‌کنندۀ RF محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش مشخص شده با اختلاف كمتر از اختلاف 1٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول فارسی

شبیه‌ساز سلولی تبادل شارژ – Charge Exchange Cell Simulator

5/5 - (1 امتیاز)

یک واحد تبادل شارژ از ناحیه‌ای از گاز با فشار زیاد در داخل محفظۀ خلاء تشکیل شده است. هنگامی که پرتوی یونی با گاز با چگالی بالاتر تداخل می‌کند، یون‌ها با گاز واکنش نشان داده و ذرات خنثی انرژی ایجاد می‌کنند. این احتمال وجود دارد که فقط بخشی از یون‌های پرتوی واکنش‌های تبادل شارژ را متحمل شوند. بنابراین، برای خنثی کردن پرتو، یک جفت صفحات شارژ شده در خارج از سلول قرار می‌گیرند. از این طریق می‌توان یک منبع خنثی پر انرژی تولید نمود.

پروژه آماده کامسول comsol

خلاء فوق العاده بالا، بخار شیمیایی – Ultra-high Vacuum, Chemical Vapor Deposition

5/5 - (2 امتیاز)

رسوب بخار شیمیایی (CVD) فرآیندی است که اغلب در صنعت نیمه‌هادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا لایه‌هایی از مواد جامد با خلوص بالا در بالای یک بستر ویفر تولید شود.

مثال آماده کامسول comsol

چرخش صفحه در یک جریان مولکولی یک‌طرفه – Rotating Plate in a Unidirectional Molecular Flow

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل شار ذرات، چگالی اعداد و فشار را روی سطح صفحه‌ای محاسبه می‌کند که در یک جریان مولکولی یک‌سمتی چرخانده می‌شود. نتایج به دست آمده با روش‌های دیگر، به طور تقریبی برای محاسبه جریان‌های مولکولی مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

لوله‌های خروجی – Outgassing Pipes

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل معیار فشار در سیستم لوله‌های خروجی با نسبت ابعاد بالا را محاسبه می‌کند. نتایج با یک شبیه‌سازی یک‌بعدی و شبیه‌سازی مونت کارلو همان سیستم از نوشته‌جات مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

خنثی‌سازی پرتو پروتون از طریق یک سلول شارژ تبادل – Neutralization of a Proton Beam through a Charge Exchange Cell

5/5 - (3 امتیاز)

سلول‌های گازی در طراحی ابزارهای علمی کاربردهای مختلفی دارند. از یک سلول گازی برای تعریف ناحیۀ فشار قوی در سیستم خلاء ابزار اصلی استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق یک خم Molecular Flow Through an S-Bend – S

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل با استفاده از هر دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط جریان مولکولی آزاد و روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک هندسه خمشی s محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق یک جفت‌کننده Molecular Flow Through an RF Coupler – RF

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل با استفاده از دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط مولکولی آزاد و یک روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک جفت‌کنندۀ RF محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق میکرومویرگی – Molecular Flow Through a Microcapillary

5/5 - (3 امتیاز)

محاسبۀ جریان مولکولی در هندسه‌های دلخواه، معادلات انتگرالی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که محاسبۀ تحلیلی آن‌ها بسیار دشوار است. بنابراین، راه‌حل‌های تحلیلی فقط برای هندسه‌های ساده موجود است.