فیلم آموزش کامسول

آمورش مقدماتی کامسول، قسمت سوم (مثال‌ها، پلاسما، سیال، …)

در این ویدیو مثال‌های پلاسما، رادیو فرکانسی، سیالات، مدارهای الکترونیکی، الکترومغناطیس، حرکت ذرات باردار در نرم افزار کامسول چندفیزیکه (COMSOL Multi physics) بررسی کوتاهی شده است.

مثال آماده کامسول comsol

آموزش مقدماتی کامسول، قسمت دوم (هندسه، مواد، خروجی‌ها)

آموزش نحوه ساخت هندسه، تعیین مواد، دریافت خروجی‌های متفاوت در نرم افزار کامسول چندفیزیکه (COMSOL Multi physics).

فیلم آموزش کامسول

آموزش مقدماتی کامسول، قسمت اول ( ماژول‌ها)

معرفی ماژول‌ها و مثال‌های نرم افزار کامسول چندفیزیکه (COMSOL Multi physics).