گیف – مش بندی خودکار برای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس_2

گیف – مش بندی خودکار برای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس_2

گیف -مش بندی خودکار برای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس_3

گیف -مش بندی خودکار برای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس_4

گیف -ستون آلوده کننده با ردیابی ذرات قسمت 2

گیف -خنک کردن قالب تزریق در کامسول

گیف -خنک کردن قالب تزریق در کامسول

گیف -ایجاد مدل های 2D از سطح مقطع هندسه های سه بعدی در کامسول

گیف -ایجاد یک هندسه از مش وارد شده در کامسول

گیف -ایجاد یک ماده جدید در COMSOL Multiphysics