میکروسیال Microfluidicsکامسول comsol

ماژول میکروسیال

 Microfluidics

ماژول Microfluidics ابزارهایی را برای مطالعه دستگاه های میکروسیالی فراهم می کند. کاربردهای مهم شامل شبیه سازی دستگاههای آزمایشگاهی بر روی تراشه ، میکرو سیالهای دیجیتال ، دستگاههای الکتروکینتیکی و مغناطیس و جوهر افشان و… است. ماژول Microfluidics شامل رابط کاربری آماده و ابزارهای شبیه سازی ، به اصطلاح رابط های فیزیک ، برای جریان تک فاز ، جریان متخلخل ، جریان دو فاز و پدیده های جا به جایی است.

میکروسیال Microfluidicsکامسول comsol میکروسیال Microfluidicsکامسول comsol

جریان متخلخل ناهمسانگرد Anisotropic porous media flow
اصطلاح پس پردازش تعریف شده توسط کاربر Arbitrary user-defined expression for postprocessing
مش و لایه های ترکیبی لایه مرزی توسط توابع wall Automatic boundary layer meshing and hybrid meshes where wall functions are defined
متغیرهای داخلی برای محاسبه شماره های رینولدز ، پراندل ، نوسلت ، ریلی و گرشوف Built-in variables for computing the Reynolds, Prandtl, Nusselt, Rayleigh, and Grashof numbers
جریان استوکس Creeping flow
نیروهای مویینگی Capillary forces
اثرات الکتروکینتیک Electrokinetic effects
جریان در رسانه های متخلخل از طریق قانون دارسی و معادلات Brinkman Flow in porous media through Darcy’s Law and the Brinkman Equations
تعامل با ساختار سیال (FSI) 1 Fluid-structure interaction (FSI)1
Forchheimer را برای جریان متخلخل Forchheimer drag for porous media flow
جریان آرام Laminar flow
اثرات مارنگونی Marangoni effects
اثرات Migration Migration effects
جریان نیوتنی و غیر نیوتنی Newtonian and non-Newtonian flow
روش ردیابی ذرات که می توانند بر جریان تأثیر بگذارند (Lagrange-Euler) 2 Particle tracing methods where particles can affect the flow (Lagrange-Euler)2
جریان لغزش Slip flow
تقریب کانال کم عمق برای جریان 2D Shallow channel approximation for 2D flow
حمل و نقل گونههای مختلف در رسانه های متخلخل Species transport in porous media
اثرات کشش سطحی Surface tension effects
جریان دو فاز با روش سطح تنظیم شده Two-phase flow with the Level-set method
جریان دو فاز با روش میدان فاز Two-phase flow with the phase-field method
جریان دو فاز با روش مش متحرک بر اساس فرمول لاگرانژی-اویلری (ALE) Two-phase flow with the moving mesh method based on an arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation
بخش كتابخانه با قطعات هندسه پارامتري براي كانال ها در اجزاي ميكروبيلوئيك Part Library with parametric geometry parts for channels in microfluidic components representing common configurations

 

همجنین این محصول قابلیت کار و همراهی با :

1 همراه با ماژول مکانیک ساختاری یا ماژول MEMS

2 همراه با ماژول ردیابی ذرات

میکروسیال Microfluidicsکامسول comsol

 • دستگاه های  باریک و مویرگی
 • حسگرهای شیمیایی و بیوشیمیایی
 • دی الکتریک (DEP)
 • تراشه های DNA
 • Electrocoalescence
 • جریان الکتروکینتیکی
 • الکترواسموز
 • Electrowetting
 • امولسیون
 • جوهر افشان
 • آزمایش بر روی تراشه
 • مگنتوفورز
 • میکروآکتورها ، میکروپمپ ها و میکرومیکسرها
 • سنسورهای میکروسیالی
 • جریان گاز رقیق (جریان لغزنده)
 • میکسر استاتیک
 • اثرات کشش سطح
 • جریان دو فاز

میکروسیال Microfluidicsکامسول comsol

 • جریان پلیمر و جریان ویسکوالاستیک
 • Optofluidics

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای میکروسیال Microfluidics راهنمای جامع میکروسیال Microfluidics