4.5/5 - (2 امتیاز)
کامسول

جریان مولکولی از طریق یک خم Molecular Flow Through an S-Bend – S

3/5 - (2 امتیاز)

این مدل با استفاده از هر دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط جریان مولکولی آزاد و روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک هندسه خمشی s محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش با اختلاف كمتر از اختلاف ۱٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول

جریان مولکولی از طریق یک جفت‌کننده Molecular Flow Through an RF Coupler – RF

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط مولکولی آزاد و یک روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک جفت‌کنندۀ RF محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش مشخص شده با اختلاف كمتر از اختلاف ۱٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول فارسی

شبیه‌ساز سلولی تبادل شارژ – Charge Exchange Cell Simulator

5/5 - (1 امتیاز)

یک واحد تبادل شارژ از ناحیه‌ای از گاز با فشار زیاد در داخل محفظۀ خلاء تشکیل شده است. هنگامی که پرتوی یونی با گاز با چگالی بالاتر تداخل می‌کند، یون‌ها با گاز واکنش نشان داده و ذرات خنثی انرژی ایجاد می‌کنند. این احتمال وجود دارد که فقط بخشی از یون‌های پرتوی واکنش‌های تبادل شارژ را متحمل شوند. بنابراین، برای خنثی کردن پرتو، یک جفت صفحات شارژ شده در خارج از سلول قرار می‌گیرند. از این طریق می‌توان یک منبع خنثی پر انرژی تولید نمود.

پروژه آماده کامسول comsol

خلاء فوق العاده بالا، بخار شیمیایی – Ultra-high Vacuum, Chemical Vapor Deposition

5/5 - (2 امتیاز)

رسوب بخار شیمیایی (CVD) فرآیندی است که اغلب در صنعت نیمه‌هادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا لایه‌هایی از مواد جامد با خلوص بالا در بالای یک بستر ویفر تولید شود.

مثال آماده کامسول comsol

چرخش صفحه در یک جریان مولکولی یک‌طرفه – Rotating Plate in a Unidirectional Molecular Flow

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل شار ذرات، چگالی اعداد و فشار را روی سطح صفحه‌ای محاسبه می‌کند که در یک جریان مولکولی یک‌سمتی چرخانده می‌شود. نتایج به دست آمده با روش‌های دیگر، به طور تقریبی برای محاسبه جریان‌های مولکولی مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

لوله‌های خروجی – Outgassing Pipes

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل معیار فشار در سیستم لوله‌های خروجی با نسبت ابعاد بالا را محاسبه می‌کند. نتایج با یک شبیه‌سازی یک‌بعدی و شبیه‌سازی مونت کارلو همان سیستم از نوشته‌جات مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

خنثی‌سازی پرتو پروتون از طریق یک سلول شارژ تبادل – Neutralization of a Proton Beam through a Charge Exchange Cell

5/5 - (3 امتیاز)

سلول‌های گازی در طراحی ابزارهای علمی کاربردهای مختلفی دارند. از یک سلول گازی برای تعریف ناحیۀ فشار قوی در سیستم خلاء ابزار اصلی استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق یک خم Molecular Flow Through an S-Bend – S

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل با استفاده از هر دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط جریان مولکولی آزاد و روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک هندسه خمشی s محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق یک جفت‌کننده Molecular Flow Through an RF Coupler – RF

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل با استفاده از دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط مولکولی آزاد و یک روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک جفت‌کنندۀ RF محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان مولکولی از طریق میکرومویرگی – Molecular Flow Through a Microcapillary

5/5 - (3 امتیاز)

محاسبۀ جریان مولکولی در هندسه‌های دلخواه، معادلات انتگرالی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که محاسبۀ تحلیلی آن‌ها بسیار دشوار است. بنابراین، راه‌حل‌های تحلیلی فقط برای هندسه‌های ساده موجود است.

نرم افزار کامسول comsol

ارزیابی کاشت یون – Ion Implanter Evaluator

5/5 - (3 امتیاز)

برنامه ارزیابی کاشت یون، طراحی سیستم کاشت یونی را در نظر می‌گیرد. کاشت یون به طور گسترده در صنعت نیمه‌هادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دوپانت‌ها را به ویفرها بپیوندد.

نرم افزار comsol

تبخیرکننده – Evaporator

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ ضخامت یک نوار طلای تبخیر شدۀ حرارتی را نشان می‌دهد. ضخامت نوار رسوب‌شده هم در دیواره‌های محفظه و هم بر روی نمونه محاسبه می‌شود.

نرم افزار comsol

پمپاژ دیفرانسیل – Differential Pumping

5/5 - (2 امتیاز)

سیستم‌های خلاء پمپ‌شده با استفاده از یک دهانه یا لولۀ کوچک برای اتصال دو قسمت از سیستم خلاء که در فشارهای بسیار متفاوتی قرار دارند استفاده می‌کنند. چنین سیستم‌هایی هنگامی که فرایندها با فشارهای بالاتر اجرا شوند ضروری بوده و توسط آشکارسازهایی که برای بهره‌برداری نیاز به UHV دارند، مورد نظارت قرار می‌گیرند.

شبیه‌ساز سلولی تبادل شارژ – Charge Exchange Cell Simulator

5/5 - (2 امتیاز)

یک واحد تبادل شارژ از ناحیه‌ای از گاز با فشار زیاد در داخل محفظۀ خلاء تشکیل شده است. هنگامی که پرتوی یونی با گاز با چگالی بالاتر تداخل می‌کند، یون‌ها با گاز واکنش نشان داده و ذرات خنثی انرژی ایجاد می‌کنند. این احتمال وجود دارد که فقط بخشی از یون‌های پرتوی واکنش‌های تبادل شارژ را متحمل شوند. بنابراین، برای خنثی کردن پرتو، یک جفت صفحات شارژ شده در خارج از سلول قرار می‌گیرند. از این طریق می‌توان یک منبع خنثی پر انرژی تولید نمود.

نرم افزار comsol

جریان شناور با قانون دارسی – مسأله برجسته – Buoyancy Flow with Darcy’s Law—The Elder Problem

5/5 - (2 امتیاز)

تغییرات تراکم می‌تواند جریان را حتی در یک سیال ساکن هم آغاز کند. در سیستم‌های زمینی، تغییرات چگالی می‌تواند ناشی از نمک‌های طبیعی، تغییرات درجه حرارت زیرسطحی یا آلودگی انتقال باشد. این جریان‌های شناور یا چگالی محرک به حرکت سیال در سیستم‌های دریاچه نمک، حوضه‌های دفع شوری، ستون‌های آلوده و شسته شدۀ متراکم، و مخازن زمین گرمایی، اشاره کرده که بیانگر نام معدودی از آن‌ها است.

حباب القایی محبوس بین لایه‌های مایع طبقه‌بندی شده – Bubble-induced Entrainment Between Stratified Liquid Layers

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل یک معیار برای جریان سه فاز است که معمولاً در فرآوری مواد غذای ، صنایع داروسازی و فرآوری مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج در مقابل داده‌های گزارش شده در نوشته‌جات تأیید می‌شود.

خرید بسته آموزش کامسول