نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

میراگر ساختاری ویسکوالاستیک – تجزیه و تحلیل گذرا – Viscoelastic Structural Damper — Transient Analysis

عناصر میرایی شامل لایه‌هایی از مواد ویسکوالاستیک، اغلب برای کاهش لرزش‌های لرزه‌ای و ناشی از باد در ساختمان‌ها و سایر سازه‌های بلند استفاده می‌شود. ویژگی مشترک این است که فرکانس لرزش‌های اجباری کم است.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

جریان دوفازی با تعامل سیال-ساختار – Two-Phase Flow with Fluid-Structure Interaction

مثال زیر تکنیک‌هایی برای مدل‌سازی تعامل مایع با ساختاری شامل دو فاز مایع را در کامسول مالتی‌فیزیک نشان می‌دهد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک مایع سنگین‌تر می‌تواند با استفاده از تکنیک دلخواه لاگرانژی-اویلری (ALE) به همراه دو مرحله جریان، کاربرد فاز زمینه، حرکت را در یک مانع القا کند.

انتشار موج در سنگ تحت بار انفجاری – Wave Propagation in Rock Under Blast Loads

تجزیه و تحلیل گذرا از انتشار موج در تودۀ سنگی ناشی از بار کوتاه مدت بر روی سطح. چنین بارهایی در هنگام ساخت تونل و سایر کاوش‌های نوعی در اثر استفاده از انفجار پدید می‌آیند.

     این مدل استفاده از شرایط مرزی کم‌بازتاب را برای کوتاه‌کردن دامنۀ محاسباتی به اندازۀ معقول نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

خزش ویسکوپلاستیک در اتصالات لحیم‌کاری – Viscoplastic Creep in Solder Joints

در این مثال، خزش ویسکوپلاستیک در اتصالات لحیم‌کاری تحت بارگذاری حرارتی با استفاده از مدل ویسکوپلاستیسیته آناند، که برای تغییر شکل‌های بزرگ، ایزوتروپیک، ویسکوپلاستیک در ترکیب با تغییر شکل‌های الاستیک کوچک مناسب است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هندسه شامل دو مؤلفه الکترونیکی (تراشه) است که با استفاده از چندین اتصالات توپ لحیم بر روی صفحۀ مدار سوار شده‌اند. پس از حدود 40 ثانیه بارگیری حرارتی، جریان قابل توجهی در پلاستیک ظاهر می‌شود.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

میراگر ساختاری ویسکوالاستیک – Viscoelastic Structural Damper

میراگرهای ویسکوالاستیک اغلب برای محافظت از سازه‌های بلند در برابر لرزش استفاده می‌شوند. برنامه میراگر ساختاری ویسکوالاستیک می‌تواند تجزیه و تحلیل دامنۀ زمانی و دامنۀ فرکانس برای یک میراگر ویسکوالاستیک معمولی را انجام دهد. هدف از برنامه محاسبه و تجزیه و تحلیل پارامترهای مهم میراگر مانند حلقۀ پسماند مغناطیسی و مدول ذخیره و اتلاف برای مدل مادۀ معین است.. علاوه بر این، برنامه به هنگامی که از دو تنظیم مختلف برای پارامترهای مادۀ ویسکوالاستیک استفاده می‌کنید، مقایسۀ بصری از رفتار میراگر را ارائه می‌دهد.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

ارتعاشات پروانه – Vibrations of an Impeller

این مدل آموزشی استفاده از تقارن چرخشی پویا با پردازش متعاقب روی هندسۀ کامل را نشان می‌دهد. پروانۀ سه‌بعدی با هشت تیغۀ یکسان را می‌توان به هشت بخش متقارن تقسیم کرد. این مدل فرکانس‌های اساسی را برای هندسۀ پروانۀ کامل محاسبه کرده و آن‌ها را با مقادیر محاسبه شده برای یک بخش واحد با شرایط مرزی متناوب فلوکه اعمال شده در مرزهای دو بخش مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

لرزش یک صفحه فشرده – Vibration of a Squeezed Plate

این مدل نحوۀ انجام تحلیل پاسخ فرکانس را در یک مسألۀ تماس نشان می‌دهد.
یک صفحۀ دایره‌ای بین دو صفۀه دیگر فشرده می‌شود. تجزیه و تحلیل اوج پاسخ فرکانس، با فرکانس طبیعی یک مورد ایده‌آل -که یک صفحۀ حلقوی بسته شده در شعاع داخلی است- مقایسه می‌شود.
در ادامه، حل دو مسأله و مقایسۀ نتایج، به صورت خودکار با استفاده از یک روش مدل صورت می‌گیرد.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

تیر مرتعش در جریان سیال – Vibrating Beam in Fluid Flow

یک الگوی جریان کلاسیک، مسیر گردابیvon Kármán است که می‌تواند به صورت جریان سیال در بالای یک شیء شکل بگیرد. این گرداب‌ها ممکن است باعث ایجاد لرزش در جسم شوند. این مسأله شامل یک تعامل ساختاری سیال است که تغییر شکل بزرگ در مسیر جریان تأثیر می‌گذارد. بزرگی و فرکانس نوسانات ایجاد شده توسط سیال اطراف ساختار محاسبه شده و با مقادیر پیشنهادی Turek و Horn مقایسه می‌شود.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

بارگذاری تک‌محوره آلیاژ حافظه شکل – Uniaxial Loading of Shape Memory Alloy

این مدل‌ها تلفیقی از مثال‌های موجود در کتاب درسی است
آلیاژهای حافظه شکل: مدل‌سازی و کاربردهای مهندسی. D. Lagoudas Ed. Springer 2008.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

تماس غلتنده گذرا – Transient Rolling Contact

این مثال مفهومی نحوۀ برخورد با یک مسألۀ تماس گذرا را با انتقال اصطکاک چسبندگى-لغزشی نشان می‌دهد. یک لولۀ توخالی نرم که در معرض بار سنگین قرار دارد، در قسمت بالای یک نیم‌لوله قرار می‌گیرد. حرکت لوله بین سرخوردگی و غلتندگی بسته به موقعیت آن در نیم‌لوله و سرعت آن متفاوت است. سطح مقطع لوله نیز به دلیل تماس و نیروهای لختی بیضی‌شکل می‌شود. تعادل انرژی درستی راه‌حل را تأیید می‌کند.

کامسول

خزش ناشی از گرما – Thermally Induced Creep

خزش یک تغییر شکل غیر وابسته به زمان است که وقتی ماده در دمای تا حد کافی بالا – می‌گویند تا 40٪ از نقطه ذوب یا بیشتر – تحت فشار قرار می‌گیرد، رخ می‌دهد.

کامسول

تنش¬های اولیه حرارتی در یک صفحه لایه‌ای – Thermal Initial Stresses in a Layered Plate

تنش حرارتی در یک صفحه لایه لایه در این مثال مورد بررسی قرار گرفته است. صفحه‌ای متشکل از دو لایه، یک روکش و یک لایۀ بستر، بدون تنش و کرنش در 800 درجه سانتیگراد است. دمای صفحه به 150 درجه سانتیگراد کاهش یافته و تنش‌های حرارتی به دلیل تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی القا می‌شود. سپس یک لایۀ سوم یعنی لایۀ حامل در حالت بدون تنش معرفی می‌شود. سرانجام دما به 20 درجه سانتیگراد کاهش یافته و در نتیجه تنش‌های حرارتی در همه لایه‌ها مشاهده می‌شود.

کامسول

میکروفن چگالنده The Brüel & Kjær 4134 Condenser Microphone – Brüel & Kjær 4134

این یک مدل از میکروفن چگالنده Brüel & Kjær 4134 است. هندسه و پارامترهای ماده از میکروفون واقعی هستند. سطح حساسیت مدل‌شده با اندازه‌گیری‌های انجام شده بر روی میکروفون واقعی مقایسه شده و توافق خوبی را نشان می‌دهد. تغییر شکل غشایی، فشار، سرعت و میدان الکتریکی نیز مشخص می‌شود.

کامسول

مقاومت‌پذیری وابسته به دما در مخازن تحت فشار – Temperature-Dependent Plasticity in Pressure Vessel

این مثال چگونگی استفاده از مواد وابسته به دما را در ماژول مصالح ساختاری غیرخطی نشان می‌دهد.
یک ظرف بزرگ آب گرم تحت فشار را در خود نگه می‌دارد. چندین لوله به ظرف فشار وصل شده‌اند. در صورت سرد شدن اضطراری، این لوله‌ها می‌توانند به سرعت آب سرد را انتقال دهند. مخزن فشار از جنس استیل کربن بوده که دارای روکش داخلی از استیل ضد زنگ است. در صورت گذرا بودن دمای سریع، اختلاف در خصوصیات انبساط حرارتی بین مواد باعث ایجاد تنش زیاد می‌شود.

کامسول

تأثیرات تنش-نوری در یک موجبر فوتونی – Stress-Optical Effects in a Photonic Waveguide

موجبرهای فوتونی مسطح در سیلیس (SiO2) پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در برنامه‌های مسیریابی طول موج دارند. عمده‌ترین مشکل این نوع موجبر موج‌زدایی است. ضریب شکست ناهمسانگرد منجر به تقسیم حالت بنیادی و گسترش پالس می‌شود. هدف این است که با تطبیق مواد و فرآیندهای تولید، اثرات موج‌زدایی به حداقل برسد. یکی از منابع تجزیه‌پذیری استفاده از ویفر سیلیکون (Si) به عنوان بستری است که بر روی آن ساختار موجبر قرار دارد.

کامسول

آرامش تنش لوله ویسکوالاستیک – Stress Relaxation of a Viscoelastic Tube

این مدل اثرات دما را بر آرامش تنش ویسکوالاستیک در یک استوانه با دیوارۀ ضخیم طولانی مطالعه می‌کند. به طور خاص، پوسیدگی تنش‌های تحت تأثیر میدان دما طی یک دورۀ دوساعته مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یک مدل کلی چهارزمانۀ ماکسول نمایانگر مواد است.

کامسول

تجزیه و تحلیل تنش یک ظرف تحت فشار – Stress Analysis of a Pressure Vessel

یک مخزن تحت فشار برای نگه داشتن مایعات یا گازها در فشارهای قابل ملاحظه‌ای بالاتر یا پایین‌تر از فشار محیط طراحی شده است. برای جلوگیری از خرابی‌های فاجعه‌بار، اختلاف فشار بالا به یک طراحی صحیح نیاز دارد.

کامسول

تجزیه و تحلیل ایستا و ویژه‌فرکانسی از براکت یک آرنج – Static and Eigenfrequency Analyses of an Elbow Bracket

مؤلفه‌ای که در این مدل به تصویر کشیده شده بخشی از یک مکانیزم پشتیبانی است و در معرض بارهای مکانیکی مختلف قرار دارد. این مدل آموزشی شما را برای انجام تجزیه و تحلیل دقیق قسمتی با استفاده از ماژول مکانیک ساختاری آماده می‌کند.

کامسول

قلاب قفل – Snap Hook

این مثال درج قلاب قفل در شیار آن را شبیه‌سازی می‌کند. اتصال‌دهنده‌هایی مانند این در صنعت خودرو متداول هستند؛ به عنوان مثال در کنترل پنل یک ماشین. در این حالت دانستن نیرویی که باید برای قراردادن قلاب در شکاف و همچنین نیروی لازم برای خارج کردن آن مورد استفاده قرار گیرد، بسیار مهم است. از نقطه نظر عددی، این یک تحلیل ساختاری بسیار غیرخطی است؛ به دلیل تعامل تماس بین قلاب و شکاف، قانون ساختاری الاستوپلاستیک برای قلاب انتخاب شده است، و غیرخطی هندسی از جابجایی بزرگ سرچشمه گرفته است.

کامسول

گوه کشویی – Sliding Wedge

یک گوه کنتاکتور تحت بار سنگین قرار دارد و به دلیل بار مرزی بر روی سطح گوه مورد نظر سفت و سخت، هر دو بی‌نهایت گسترده، مجبور به سر خوردن می‌شود. چشمه‌های خطی افقی نیز بین مرز عمودی چپ و زمین متصل می‌شوند.

کامسول

شکل‌گیری ورقه فلزی – Sheet Metal Forming

این مثال یک مدل اعتبارسنجی NAFEMS از یک مسألۀ تماس اصطکاکی با یک مدل مادۀ الاستوپلاستی را محک می‌زند. یک ورقۀ فلزی نازک توسط یک منگنه به قالب می‌رود. هر دو جابجایی فشرده‌سازی و آزادسازی منگنه به منظور محاسبۀ زاویۀ شکل‌گیری (در حداکثر جابجایی منگنه) و زاویۀ بعد از آزادسازی منگنه مدل می‌شوند.

کامسول

استنت خودگسترده آلیاژ حافظه شکل – Shape Memory Alloy Self-Expanding Stent

استنت‌ها در برنامه‌های کاربردی پزشکی برای حمایت از دیوارۀ داخلی رگ‌ها و شریان‌ها استفاده می‌شوند. استنت‌های در حال گسترش که از آلیاژهای حافظه شکل ساخته شده‌اند، متفاوت از استنت‌های بالونی متورم هستند؛ زیرا این استنت‌ها در دمای پایین به قطر شریان رسیده و سپس آزاد می‌شوند در حالی که خون آن‌ها را تا دمای بدن انسان گرم می‌کند. این مدل یک نمونه از چنین استنتی را نشان می‌دهد که ابتدا پیچیده شده و سپس تا 37 درجه سانتیگراد گرم می‌شود.

کامسول

مبدل پیزوالکتریک شعاعی قطبی – Radially Polarized Piezoelectric Transducer

این مدل آموزشی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از سیستم مختصات تعریف شده توسط کاربر برای ایجاد هر نوع قطبش جهتی از یک مادۀ پیزوالکتریک استفاده کرد. نتایج برای مورد قطبش شعاعی قرص پیزوالکتریک نشان داده شده است. ماده پیزوالکتریک PZT-5H است. مثال آنالیز استاتیک را نشان می‌دهد. تجسم سیستم مختصات استوانه‌ای و همچنین تنش / کرنش در آن سیستم نشان داده شده است.

کامسول

خزش اولیه تحت بار غیرقابل اطمینان – Primary Creep Under Nonconstant Load

در این مثال مدل، رفتار خزش مواد را تحت بارگذاری غیرثابت مطالعه خواهید کرد. شما می‌توانید خزش اولیه را با استفاده از قانون نورتون بیلی مدل‌سازی کرده و تفاوت بین سخت‌شدن زمان و روش‌های سخت‌شدن کرنش موجود در کامسول مالتی‌فیزیک را مطالعه کنید.

کامسول

ظروف ارتوتروپی تحت فشار – Pressurized Orthotropic Container

یک ظرف با دیواره نازک ساخته شده از فولاد نورد در معرض فشار بیش از حد داخلی قرار دارد. به عنوان تأثیر روش تولید، یکی از سه جهت اصلی مواد – جهت خارج از صفحه – تنش عملکرد بالاتری نسبت به دو مورد دیگر دارد. از انعطاف‌پذیری ارتوتروپی هیل برای مدل‌سازی تفاوت در قدرت عملکرد استفاده می‌شود. این مثال همچنین نحوۀ تعریف و استفاده از مختصات منحنی موازی با جهت‌های اصلی مواد را نشان می‌دهد، که در این حالت خطوط کانتینر را دنبال می‌کنند.

کامسول

فشرده‌سازی پودر یک فنجان – Powder Compaction of a Cup

ساخت یک فنجان از طریق تراکم پودر در این مدل آموزشی شبیه‌سازی شده است. فرآیند تراکم پودر به دلیل داشتن پتانسیل در تولید اجزای شکل پیچیده و استحکام بالا در صنعت تولید رایج است.

ترکیب مدل Fleck-Kuhn-McMeeking (FKM) با مدل Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) برای پلاستیک‌پذیری متخلخل، امکان پوشش طیف گسترده‌ای از مقادیر تخلخل را ممکن می‌سازد. در این مثال از این تکنیک استفاده شده و اصطکاک بین پودر فلزی و قالب در نظر گرفته شده است.

کامسول

مدل فوق‌کشسان چندجمله‌ای – Polynomial Hyperelastic Model

این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با استفاده از عملکرد انرژی چگالی کرنش، یک مادۀ فوق‌کشسان تعریف شده توسط کاربر را پیاده‌سازی کنید. مدل مورد استفاده یک مدل مواد فوق‌کشسان عمومی Mooney-Rivlin بوده که توسط یک چندجمله‌ای تعریف شده است. در این مثال، دو مدل ماده را بر اساس عبارت تعریف شده مشاهده خواهید کرد: یک معادلۀ دو زمانه و یک معادلۀ پنج زمانه. اجرای مدل مواد دو زمانۀ Mooney-Rivlin پس از آن با نتایج به دست آمده با مواد فوق‌کشسان از پیش تعریف شده Mooney-Rivlin تأیید می‌شود.

کامسول

تغییر شکل پلاستیک در طول گسترش یک استنت زیست‌پزشکی – Plastic Deformation During the Expansion of a Biomedical Stent

استنت یک لولۀ مشبک سیمی است که برای بازکردن شریان کرونر در طی آنژیوپلاستی استفاده می‌شود، فرآیندی برای برداشتن یا فشرده‌سازی پلاک. طراحی آن برای آنژیوپلاستی جلدی از طریق پوست با استفاده از استنت از اهمیت برخوردار است. در طی این روش، استنت با استفاده از بالون در رگ‌های خونی مستقر می‌شود. استنت منبسط شده به عنوان داربست عمل کرده که رگ خونی را باز نگه می‌دارد.

کامسول

تیر برشی محرک پیزوالکتریک – Piezoelectric Shear-Actuated Beam

این مدل با استفاده از رابط چندرسانه‌ای از پیش تعریف شدۀ دستگاه‌های پیزوالکتریک، یک تجزیه و تحلیل استاتیک را بر روی یک محرک پیزوالکتریک بر اساس حرکت یک پرتو پایه انجام می‌دهد. با الهام از کارهای انجام شده توسط V. Piefort و A. Benjeddou، یک پرتو ساندویچ را با استفاده از حالت برشی مواد پیزوالکتریک برای منحرف کردن رأس مدل‌سازی می‌کند.

کامسول

پمپ پریستالتیک(کرم‌وار) – Peristaltic Pump

در یک پمپ پریستالتیک، غلطک‌های چرخان یک لولۀ انعطاف‌پذیر را فشار می‌دهند. با حرکت غلطک‌ها در طول لوله، مایع موجود در لوله حرکت را دنبال می‌کند. مهمترین مزیت پمپ پریستالتیک این است که هیچ مهر و موم و دریچه‌ای یا سایر قسمت‌های داخلی هرگز مایع را لمس نمی‌کنند. پمپ‌های پریستالتیک به دلیل تمیز بودن، کاربردهای بسیاری در صنایع دارویی، شیمیایی، زیست پزشکی و مواد غذایی پیدا کرده‌اند.

نرم افزار کامسول

مبدل مغناطیسی تنجشی غیرخطی – Nonlinear Magnetostrictive Transducer

انتقال مغناطیسی تنجشی در سونارها، دستگاه‌های صوتی، لرزش فعال و کنترل موقعیت و سیستم‌های تزریق سوخت استفاده می‌شود.
مبدل دارای یک محفظۀ فولادی است که یک سیم‌پیچ محرک را محکم می‌کند. مادۀ مغناطیسی در هسته قرار گرفته که هنگامی که یک میدان مغناطیسی با عبور جریان از طریق سیم‌پیچ محرک تولید می‌شود، به عنوان محرک عمل می‌کند.
مادۀ مغناطیسی تنجشی تحت تأثیر میدان مغناطیسی فشار آزاد را نشان می‌دهد. در این مدل متقارن محوری دوبعدی، رابطۀ غیرخطی بین مغناطیس و میدان مغناطیسی با استفاده از یک رابطۀ سازندۀ غیرخطی اجرا می‌شود. یک منحنی B-H غیرخطی نیز برای بازتاب یک رفتار مغناطیسی واقع گرایانه استفاده شده است. تعامل بین مادۀ مغناطیسی با مبدل ساخته شده از فولاد مغناطیسی نیز مدل شده است.
مادۀ مغناطیسی تنجشی همچنین به استرس موجود در مادۀ مغناطیسی بستگی دارد. این مدل مواردی را در نظر می‌گیرد که مواد به اندازۀ کافی از پیش فشرده شده باشند تا حداکثر جذب مغناطیسی به دست آید. از این مدل می‌توان برای مواردی استفاده کرد که ماده در شرایط ایزواسترس قرار داشته باشد. برای مدل‌سازی رفتار تحت هر شرایط خاص استرس، از یک منحنی B-H مناسب برای مواد به دست آمده تحت استرس داده شده استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول

باریک‌شدگی نوار فلزی الاستوپلاستیک – Necking of an Elastoplastic Metal Bar

نوار فلزی دایره‌ای متشکل از مواد الاستوپلاستیک با رفتار سفت‌کنندۀ ایزوتروپی غیرخطی در معرض تنش تک‌محوره قرار دارد. تحت تأثیر تنش‌های قابل توجه، نوار انعطاف‌پذیری بالایی را تجربه می‌کند. پدیدۀ باریک‌شدگی مهار شده و رشد آن دقیقا شبیه‌سازی می‌شود. تغییر شعاع با نتایج یافته‌های دیگر مطابقت دارد. این مثال یک معیار کلاسیک برای کدهای انعطاف‌پذیری کرنش بزرگ است.

نرم افزار کامسول

مدل‌سازی لرزش در موتور القایی – Modeling Vibration in an Induction Motor

در لرزش مدل آموزشی یک موتور القایی، جریان‌های گردابی توسط جریان‌های هارمونیک زمانی موجود در سیم‌پیچ استاتور و چرخش روتور، در روتور القا می‌شوند. جریان‌های القایی در روتور با میدان مغناطیسی که توسط سیم‌پیچ‌ها تولید می‌شود، برای تولید گشتاور حرکتی روی روتور تعامل دارد. شکاف هوا بین روتور و استاتور نامتقارن بوده و در نتیجه لرزش در موتور ایجاد می‌شود.

نرم افزار کامسول

مدل‌سازی اجسام سفت و سخت – Modeling Rigid Bodies

در بسیاری از کاربردهای دینامیک ساختاری، برخی از مؤلفه‌ها در مقایسه با ساختار پشتیبانی سفت هستند. چنین قسمت سختی فقط از طریق توده و لحظۀ تحرک آن به خصوصیات دینامیک سازه کمک خواهد کرد. سپس می‌توان با استفاده از آن به عنوان بدنۀ سفت و سخت، اندازۀ مدل را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در این مثال ویژه‌فرکانس یک مونتاژ محاسبه شده که در آن می‌توان یکی از قسمت‌ها را به عنوان یک دامنۀ سفت و سخت در نظر گرفت.

نرم افزار کامسول

جداسازی حالت ترکیبی یک کامپوزیت چند لایه – Mixed-Mode Debonding of a Laminated Composite

خرابی سطحی توسط لایه لایه شدن یا جداسازی مجدد با یک مدل منطقۀ منسجم (CZM) قابل شبیه‌سازی است. این مثال اجرای یک CZM با قانون جداسازی کششی دوطرفه را نشان می‌دهد. برای پیش‌بینی شروع نرمش و ترکیب لایه لایه شدن در یک مادۀ کامپوزیت استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول

مدل میکرومکانیکی کامپوزیت – Micromechanical Model of a Composite

در این مثال ، یک مدل میکرومکانیکی ساده شده از یک واحد واحد با شرایط مرزی دوره ای مورد بررسی قرار می گیرد. خواص الاستیک و حرارتی همگن یک ماده کامپوزیت بر اساس خصوصیات فردی فیبر و ماتریس محاسبه می شود. مقایسه مقادیر عددی در برابر مقادیر بدست آمده از قاعده مخلوط انجام می شود.

نرم افزار کامسول

گیرنده توده‌ای با اتصال کامل ویبروآکوستیک – Lumped Receiver with Full Vibroacoustic Coupling

هنگامی که شبیه‌سازی‌ها در توسعۀ دستگاه‌های تلفن همراه، لوازم الکترونیکی مصرفی، سمعک یا هدست نقش دارند، لازم است در نظر بگیرید که چگونه مبدل‌ها با سایر سیستم ارتباط برقرار می‌کنند. در اینجا، ما تجزیه و تحلیل تعامل بین نصب عایق لرزشی و یک مبدل سمعک مینیاتوری (یک گیرنده آرماتور متعادل Knowles® TEC-30033)را با استفاده از نمایندگی توده‌ای مبدل نشان می‌دهیم. مدل توده‌ای به عنوان یک مدار الکتروآکوستیک معادل ساده شده است. لرزش و ویژگی‌های صوتی مدل توده‌ای سپس به یک مدل چندفیزیکی از سیستم جداسازی لرزشی متصل شده تا به یک تجزیه و تحلیل کامل سیستم برسند.

نرم افزار کامسول

گیرنده توده‌ای متصل به تست تنظیم با یک جفت‌کننده 0.4 سی‌سی – Lumped Receiver Connected to Test Set-up with a 0.4cc Coupler

در این مدل یک گیرندۀ Knowles ED23146 (بلندگو مینیاتوری) به یک مجموعه آزمایشی متشکل از یک لوله گوشواره 50 میلی‌متری (قطر 1 میلی‌متر) و یک به اصطلاح جفت‌کنندۀ 0.4 سی‌سی وصل می‌شود. گیرنده با استفاده از یک شبکۀ چاشنی توده‌ای مدل شده و به قسمت عنصر محدود در ورودی لوله متصل می‌شود. پاسخ در میکروفون اندازه‌گیری در جفت‌کننده و همچنین امپدانس ورودی الکتریکی به گیرنده با اندازه‌گیری‌ها مقایسه می‌شود. تلفات موجود در لولۀ باریک بلند با استفاده از ویژگی آکوستیک منطقۀ باریک در رابط فیزیکی Pressure Acoustics ، Frequency Domain گنجانده شده است.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگوی توده‌ای با استفاده از سیستم مکانیکی توده‌ای – Lumped Loudspeaker Driver Using a Lumped Mechanical System

نمونه‌ای از بلندگوهای سیم‌پیچی متحرک که در آن پارامترهای توده‌ای رفتار اجزای الکتریکی و مکانیکی را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگوی توده‌ای – Lumped Loudspeaker Driver

این یک مدل از بلندگوهای سیم‌پیچی متحرک است که در آن تناسب پارامتر توده‌ای رفتار اجزای بلندگوی برقی و مکانیکی را نشان می‌دهد. پارامترهای Thiele-Small (پارامترهای سیگنال کوچک) به عنوان ورودی به مدل توده‌ای ارائه شده که توسط یک فیزیک مدار الکتریکی ارائه شده است. مدل توده به یک مدل آکوستیک فشار متقارن محوری دوبعدی متصل است که هوای اطراف (رو و زیر مخروط بلندگو) را توصیف می‌کند. بازده حاصل از این مدل، از میان موارد بسیار، حساسیت بلندگو، امپدانس و توان صوتی تابشی را شامل می‌شود. نتایج با یک راه‌حل تحلیلی بر اساس تقریب پیستون مسطح مقایسه می‌شوند.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگو – تجزیه و تحلیل گذرا – Loudspeaker Driver — Transient Analysis

در این مدل، یک تحلیل کامل گذرا از محرک بلندگو انجام شده که امکان مدل‌سازی جلوه‌های غیرخطی را فراهم می‌آورد. این تجزیه و تحلیل، دامنۀ فرکانس خطی انجام شده در مدل آموزشی محرک بلندگو را گسترش می‌دهد.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگو – Loudspeaker Driver

در این مثال نحوۀ مدل‌سازی محرک بلندگو از نوع مخروط پویا، رایج برای فرکانس‌های کم و متوسط ​​ارائه شده است. تجزیه و تحلیل در حوزه فرکانس انجام شده و بنابراین رفتار خطی محرک را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل مدل شامل کل امپدانس الکتریکی و سطح فشار صدا در محور در یک ولتاژ محرک اسمی، به عنوان توابع فرکانس است. خصوصیات مکانی محرک در یک طرح هدایت به تصویر کشیده شده است.

نرم افزار کامسول

مدل ویسکوپلاستیک – Lemaitre-Chaboche

بیشتر فلزات و آلیاژها در دماهای بالا دچار تغییر شکل ویسکوپلاستیک می‌شوند. در صورت بارگذاری چرخه‌ای، یک قانون اساسی با سخت شدن ایزوتروپیک و سینماتیک برای توصیف تأثیراتی از قبیل چرخاندن، نرم‌شدن / سخت‌شدن چرخه‌ای و آرامش تنش ضروری است.

نرم افزار کامسول

مسأله صفحه بی‌نهایت کیرش – Kirsch Infinite Plate Problem

این مدل برای به دست آوردن توزیع تنش در مجاورت سوراخ كوچك در یك صفحۀ بی‌نهایت، تجزیه و تحلیل تنش ایستا را توصیف می‌كند. این مدل یک معیار کلاسیک بوده و در مکانیک مواد، توسط D. Roylance توضیح داده شده است. سپس سطح تنش با مقادیر نظری مقایسه می‌شود.

نرم افزار کامسول

تماس اتصال تداخلی در چنگال دوچرخه کوهستان – Interference Fit Connection in a Mountain Bike Fork

اتصال تداخلی روشی است که برای پیوستن دو لوله به یکدیگر استفاده می‌شود. یک لوله که از حجم فعلی خود بزرگ‌تر است، سرد می‌شود. آنگاه پس از کوچک‌شدن، در فضای موجود یک لولۀ بزرگتر -که به نوبۀ خود منبسط می‌شود- قرار می‌گیرد. در رابط، فشار تماس ایجاد شده که قدرت اتصال را تعیین می‌کند. این نوع اتصال در یک مدل از چنگال دوچرخۀ کوهستانی که در آن لولۀ فرمان به تاج وصل می‌شود، شبیه‌سازی می‌شود.

نرم افزار کامسول

حسابگر اتصال تداخلی – Interference Fit Calculator

دو لوله با اتصال تداخلی به یکدیگر متصل می‌شوند. این برنامه، فشار تماس و تغییر شکل نهایی وابسته به هندسۀ هر دو لوله را پیش‌بینی می‌کند. حداکثر گشتاور قابل انتقال و نیروی محوری نیز محاسبه می‌شود.

نرم افزار کامسول

تورم یک بادکنک لاستیکی کروی – Inflation of a Spherical Rubber Balloon

این مدل با هدف بررسی تورم یک بادکنک لاستیکی با مدل‌های مختلف مواد فوق‌کشسان و مقایسه نتایج با عبارات تحلیلی انجام می‌شود.

زهوار فوق‌کشسان – Hyperelastic Seal

در این مدل، رابطۀ نیرو و خمش زهوار یک درب اتومبیل ساخته شده از مواد لاستیکی نرم را مطالعه می‌کنید. این مدل از یک مدل مواد فوق‌کشسان به همراه فرمول‌هایی استفاده می‌کند که می‌تواند تغییر شکل‌های بزرگ و شرایط تماس را به خود اختصاص دهد.

نرم افزار کامسول

تولید گرما در یک ساختار ارتعاشی – Heat Generation in a Vibrating Structure

هنگامی که یک سازه در معرض ارتعاشات فرکانس بالا قرار دارد، می‌توان مقدار قابل توجهی گرما به دلیل تلفات مکانیکی (ویسکوالاستیک) در مواد ایجاد کرد. مکانیسم دوم که در افزایش آهستۀ دما در یک ساختار ارتعاشی نقش دارد، میرایی ترموالاستیک نامیده شده و بیانگر تبدیل انرژی بین انرژی مکانیکی و حرارتی است.

نرم افزار کامسول

ویژه‌فرکانس‌های اساسی یک تیغه دوار – Fundamental Eigenfrequency of a Rotating Blade

سرعت چرخش بالا در ماشین‌آلات دوار می‌تواند منجر به نیروهای گریز از مرکز با بزرگی قابل توجهی شود. نیروهای ناشی از چرخش منجر به دو اثر متضاد می‌شوند: تقویت تنش و کاهش اسپین (یا کاهش گریز از مرکز). حالت اول ناشی از فشار تنش ثابت ایجاد شده توسط نیروی گریز از مرکز است و برای افزایش سختی بدنه عمل کرده و بنابراین فرکانس‌های تشدید آن را افزایش می‌دهد. در عین حال، هر جابجایی شعاعی به دور از محور چرخش، نیروی گریز از مرکز را افزایش می‌دهد؛ در حالی که حرکت به سمت محور آن را کاهش می‌دهد. این برنامه نشان می‌دهد که چگونه اثر ترکیبی از تنش و استحکام چرخش، بر ناهنجاری‌های اساسی یک تیغۀ متصل به یک محور چرخان تأثیر می‌گذارد. ویژه‌فرکانس‌های به دست آمده از مدل با راه‌حل‌های تحلیلی مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول

صفحه دوقطبی سلول سوختی – Fuel Cell Bipolar Plate

یک پشتۀ سلول سوختی در دماهایی کمتر از 100 درجۀ سانتیگراد کار می‌کند؛ به این معنی که در شروع کار باید آن را گرم کرد. پشتۀ سلول سوختی متشکل از سلول واحد آندی، غشایی و کاتدی بوده که به صورت سری در میان صفحات دوقطبی متصل می‌شوند.

نرم افزار کامسول

اصطکاک بین حلقه‌های مماس – Friction Between Contacting Rings

این یک مدل معیار بوده که شامل اصطکاک چسبندۀ یک حلقه‌ای است که داخل حلقۀ دیگر می‌شود. جابجایی حلقۀ داخلی محاسبه و با نتیجۀ تحلیلی مقایسه می‌شود. این مدل همچنین چگونگی مقابله با اصطکاک حاکم بر مسألۀ تماس را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول

اثر متقابل ساختار سیال در اکستروژن آلومینیوم – Fluid-Structure Interaction in Aluminum Extrusion

در فرآیندهای عظیم شکل‌گیری مانند نورد یا اکستروژن، آلیاژهای فلزی در حالت جامد گرم با مواد موجود در شرایط ایده‌آل پلاستیک تغییر شکل می‌یابند. چنین فرآیندهایی را می‌توان با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی، جایی که ماده به عنوان سیال با ویسکوزیتۀ بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود، بستگی به سرعت و دما در نظر گرفت. اصطکاک داخلی مواد در حال حرکت به عنوان یک منبع گرما عمل می‌کند، به طوری که معادلات انتقال حرارت کاملاً با آن‌هایی که حاکم بر بخش دینامیک سیال هستند همراه است. این رویکرد به ویژه هنگامی که تغییر شکل‌های بزرگ درگیر باشد، سودمند است.

نرم افزار کامسول

تعامل ساختاری سیال در شبکه‌ای از رگ‌های خونی – Fluid-Structure Interaction in a Network of Blood Vessels

این مدل به بخشی از سیستم عروقی یک کودک خردسال – قسمت بالای شریان آئورت – اشاره دارد. رگ‌های خونی در یک بافت بیولوژیکی (عضلۀ قلب) تعبیه شده و در جریان خون، فشار به سطوح داخلی که تغییر شکل دیواره‌های رگ را ایجاد می‌کنند، اعمال می‌شود.

نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل الاستوپلاستیک صفحۀ سوراخ – Elastoplastic Analysis of Holed Plate

این مثال تجزیه و تحلیل یک صفحۀ سوراخ شدۀ بارگذاری شده در رژیم پلاستیک را نشان می‌دهد. بخشی از مثال یک معیار است که می‌توانید آن را در بخش 7.10  The Finit Element Element  نوشتۀ O.C. Zienkiewicz پیدا کنید. تخلیۀ صفحه و تنش‌های باقیمانده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول

اثر الاستوآکوستیک در فولاد ریلی – Elastoacoustic Effect in Rail Steel

اثر الاستوآکوستیک تغییر در سرعت موج‌های الاستیک است که در یک سازه تحت تغییر شکل الاستیک استاتیک پخش می‌شوند. این اثر در بسیاری از تکنیک‌های اولتراسونیک برای آزمایش غیرمخرب حالات پیش‌بینی شده در سازه‌ها استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول

جابجایی ویژه‌فرکانس‌ها به دلیل تغییرات دما – Eigenfrequency Shifts Caused by Temperature Changes

شیفت های خاص ویژه ناشی از تغییرات دما
Eigenfrequency Shifts Caused by Temperature Changes
در این مثال ، تغییر فرکانسهای طبیعی ناشی از تغییر دما بررسی می شود. در یک مطالعه ، پرتو دوبل بسته شده که هر دو انتها در آن ثابت است ، بررسی می کند ، در حالی که مطالعه دیگر به یک پرتو طناب که در آن فقط یک انتها ثابت است نگاه می کند.

نرم افزار کامسول comsol

شکل‌گیری سرپیچ – Die Forming

قالب‌گیری سرپیچ یک فرایند صنعتی شکل‌گیری فلز ورقه‌ای گسترده است. قطعۀ کار، معمولاً یک ورقۀ فلزی است که دائما در اطراف قالب از طریق تغییر شکل پلاستیک با تشکیل و ایجاد فرایندها تغییر شکل می‌یابد.

نرم افزار کامسول comsol

تماس با غلتک استوانه‌ای – Cylinder Roller Contact

یک استوانۀ استیل بی‌نهایت طولانی را در نظر بگیرید که روی یک پایۀ آلومینیومی مسطح قرار دارد، که در آن هر دو ساختار الاستیک هستند. استوانه در امتداد قسمت بالای خود در معرض بار نقطه‌ای قرار دارد. هدف از این مطالعه یافتن توزیع فشار تماس و طول تماس بین پایه و استوانه است. یک راه حل تحلیلی وجود دارد، و این مدل شامل مقایسه‌ای در برابر راه حل کامسول مالتی‌فیزیک است. این مدل بر اساس معیار NAFEMS است.

نرم افزار کامسول comsol

شکافتگی یک تیر شکاف‌دار – Cracking of a Notched Beam

در این مثال، دو مدل از آسیب شکننده برای ارزیابی شکستگی تیر بتونی شکاف‌دار که در معرض خم شدن سه نقطه قرار دارد، استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

تجزیه و تحلیل تماس با قلاب اسنپ با استفاده از فرمول پنالتی – Contact Analysis of a Snap Hook Using a Penalty Formulation

این مثال جاسازی قلاب اسنپ در شیار آن را شبیه‌سازی می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

فشرده‌سازی لوله الاستوپلاستیک – Compression of an Elastoplastic Pipe

در کاربردهای داخل دریا، گاهی اوقات لازم است به سرعت لوله را به عنوان بخشی از جلوگیری از ترکیدن، آب‌بندی کنید. این مثال یک شبیه‌سازی را نشان می‌دهد، که در آن یک لولۀ دایره‌ای بین دو شاخۀ سفت و صاف فشرده می‌شود. این مدل به عنوان نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل با تنش‌ها و تماس‌های پلاستیکی بسیار بزرگ عمل می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

ترکیب مدل‌های الاستوپلاستیک و مواد خزشی – Combining Elastoplastic and Creep Material Models

این مدل نحوه ترکیب انواع مختلف مواد غیرخطی، مانند خزش و الاستوپلاستیکی را نشان می‌دهد. در این مثال خاص شما یک تنش و تحلیل فشار غیرخطی را روی یک سیلندر ضخیم تحت بارگذاری غیر متناسب انجام می‌دهید: یک افزایش درجه حرارت اولیه و به دنبال آن فشار نوسانی که روی سطح داخلی سیلندر اعمال می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

ترکیب مدل‌های مواد خزش – Combining Creep Material Models

این مدل نحوۀ ترکیب مدل‌های مختلف مواد خزشی را نشان می‌دهد. در اینجا یک مادۀ خزشی نورتون-بیلی (خزش اولیه) با یک مدل مواد خزشی نورتون (خزش ثانویه) ترکیب شده است. این مدل اصلاح مدل کتابخانه‌ای مدل خزش القایی گرمایی است.

نرم افزار کامسول comsol

آنالیز قاب دوچرخه – Bike Frame Analyzer

اعتبار یک قاب دوچرخه را می‌توان با تجزیه و تحلیل تنش ساختاری در معرض بارهای مختلف تخمین زد. این برنامه از LiveLink ™ برای  SOLIDWORKS®استفاده کرده تا ضمن محاسبۀ تحلیل تنش، هندسه را به صورت تعاملی به روز کند. با استفاده از این برنامه می‌توانید تنظیمات مختلف یک قاب دوچرخه را برای موارد مختلف ابعاد، مواد و بارها به راحتی آزمایش کنید. برنامه توزیع تنش و تغییر شکل قاب را بر اساس ابعاد ساختاری، مواد و بارها / محدودیت‌های قاب دوچرخه محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

شیر کنترل توپی – Ball Check Valve

با استفاده از یک رابط چندرسانه‌ای برهم‌کنشی سیال-جامد، رفتار یک شیر کنترل توپی با نیروی فنری تحت جریان مختلف عملکردی و معکوس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیروی مایع که روی توپ کار می‌کند، شیر را در فشار بازشو باز می‌کند. در صورت فشار معکوس، توپ با یک حلقۀ O در تماس است ، بنابراین مانع از جاری شدن سیال در جهت معکوس می‌شود. برای حل دقیق دامنۀ سیال بین قسمت‌هایی که در تماس هستند از یک روش بازسازی استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

میکروفون چگالنده محوری با توده برقی – Axisymmetric Condenser Microphone with Electrical Lumping

این مدل از یک میکروفن چگالنده محوری ساده است. این مدل شامل تمام فیزیک مربوطه بوده و حساسیت هندسۀ میکروفون خاص و پارامترهای ماده را تعیین می‌کند. این مدل از یک تقریب بزرگ برای مسألۀ سیگنال کوچک برقی استفاده کرده اما یک مدل FE کامل را برای سیستم مکانیکی صوتی حل می‌کند. مسألۀ خاموش (نقطه صفر) با استفاده از الکتروستاتیک و مدل غشایی کاملاً حل می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

میکروفون چگالنده محوری – Axisymmetric Condenser Microphone

این یک مدل از میکروفون چگالنده با هندسه محوری متقارن ساده است. هدف از این مدل توصیف دقیق در مورد اصول کار بدنی چنین میکروفونی است. میکروفن کندانسور هنگام اندازه‌گیری‌های دقیق صوتی، به عنوان میکروفونی با بالاترین کیفیت، و هنگام ضبط صدا، با خاصیت بازتولید بسیار درست در نظر گرفته می‌شود. این مبدل صوتی الکترومکانیکی با تبدیل تغییر شکل مکانیکی غشای نازک (دیافراگم) به یک سیگنال ولتاژ AC کار می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

مونتاژ با لولا – Assembly with a Hinge

در مفاصل مکانیکی، قطعات بعضی اوقات به گونه‌ای متصل می‌شوند که در یک یا چند درجه آزادی، نسبت به یکدیگر آزاد باشند. نمونه‌هایی از این اتصالات، اتصالات توپ، لولا، و انواع مختلف یاتاقان‌ها هستند. اگر جزئیات اتصال موضوع تجزیه و تحلیل نباشد، اغلب مدل‌سازی اتصال با استفاده از ویژگی اتصال‌دهندۀ سخت در کامسول مالتی‌فیزیک امکان‌پذیر است. این مثال نحوۀ مدل کردن لولای غلافی -که دو جسم جامد را در یک مونتاژ متصل می‌کند- را نشان می‌دهد.

کامسول

ویسکوالاستیسیته دیواره شریانی – Arterial Wall Viscoelasticity

برای مدل سازی بافت نرم کلاژن در دیواره های شریانی از مواد فوق‌کشسان ناهمسانگرد استفاده می‌شود. برنامۀ مکانیک دیواره شریانی قسمتی از شریان را بر اساس مدل مواد فوق‌کشسان Holzapfel-Gasser-Ogden توصیف می‌کند. در این مثال، رفتار پویای شریان مورد مطالعه قرار گرفته است، به خصوص پاسخ ویسکوالاستیک با اضافه کردن یک ویژگی ویسکوالاستیسیتۀ پنج شاخه به مادۀ فوق‌کشسان محاسبه می‌شود.

کامسول

مکانیک دیواره شریانی – Arterial Wall Mechanics

این مدل چگونگی پیاده‌سازی یک مادۀ فوق‌کشسان ناهمسانگرد برای مدل‌سازی بافت نرم کلاژن در دیواره‌های شریانی را نشان می‌دهد.

کامسول

چسبندگی و جداسازی توپ برجسته‌ساز – Adhesion and Decohesion of Indenting Ball

یک توپ فولادی در برابر غشای لاستیکی فشرده می‌شود. وقتی فشار تماس از مقدار مشخصی فراتر رود، دو قسمت شروع به چسبیدن به یکدیگر می‌کنند.

کامسول

ترموفورز – Thermophoresis

هنگامی که یک شیب دما در یک گاز وجود داشته باشد، ذرات معلق تمایل دارند از مناطقی با درجه حرارت بالا به پایین منتقل شوند. نیرویی که این اثر را ایجاد می‌کند، نیروی ترموفورزی نامیده می‌شود. مولکول‌های گازی که با ذره‌ای از سمت گرم برخورد می‌کنند دارای سرعت بالاتری نسبت به سمت سرد هستند که این امر منجر به ایجاد نیروی خالص به سمت مناطق سرد می‌شود. این اثر می‌تواند برای ایجاد رسوب گرمای حرارتی مورد استفاده قرار گیرد که می‌تواند ذرات نامطلوب را از یک گاز خوراک فیلتر کند. همچنین می‌توان از آن در رسوب شیمیایی بخار استفاده کرد و مانع از ورود آلاینده‌های ذرات بر روی سطح یک گیرنده شد. این مدل اندازۀ یک منطقۀ عاری از ذرات را در بالای یک سوسکتور گرم برای شیب‌های مختلف دما شبیه‌سازی می کند.

کامسول

پرتو الکترونی واگرای نسبیتی – Relativistic Diverging Electron Beam

هنگام مدل‌سازی انتشار پرتوهای ذره‌ای باردار در جریان زیاد و سرعت‌های نسبیتی، شارژ فضا و جریان پرتو نیروهای الکتریکی و مغناطیسی قابل توجهی ایجاد می‌کنند که تمایل به گسترش و تمرکز پرتو دارند.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

طیف‌سنج جرمی چهارگانه – Quadrupole Mass Spectrometer

مؤلفۀ اصلی طیف‌سنج جرمی چهارگانه، فیلتر جرمی است که برای فیلترکردن یون‌های با بار متفاوت نسبت به جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیلتر جرمی چهارگانه در طی سال‌ها به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. Ref. 1 و فیزیک و طراحی بهینه به خوبی درک شده‌اند. در طیف‌سنج جرمی چهارگانۀ واقعی، میدان‌های حاشیه‌ای در ورودی و خروجی فیلتر جرمی وجود دارد. این میدان‌های حاشیه‌ای می‌توانند نقش مهمی در تعیین احتمال انتقال یک یون خاص از طریق فیلتر جرمی را ایفا کنند. این مدل مسیرهای یون را در یک طیف‌سنج جرمی چهارگانه محاسبه می‌کند، از جمله اثرات میدان‌های حاشیه‌ای. در این مدل از رابط‌های الکتروستاتیک، جریان‌های الکتریکی و ردیابی ذرات بار استفاده می‌شود.

کامسول

فیلتر جرمی چهارگانه – Quadrupole Mass Filter

فیلتر جرمی چهارگانه (QMF) یک عنصر اصلی طیف‌سنج جرمی مدرن است. QMF از میدان‌های الکتریکی جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) برای تحلیل یون‌های مثبت یا منفی بر حسب نسبت جرم به بار استفاده می‌کند. QMF شامل 4 میلۀ موازی است که به طور مساوی با هم فاصله دارند، نسبت شعاع میله به شعاع دایرۀ محیطی 1.148 است. جفت میله‌های مخالف به صورت برقی متصل هستند. قطر میله‌های معمولی بین 5 تا 12 میلی‌متر و طول میله بین 100 تا 200 میلی‌متر است. فرکانس جزء AC میدان الکتریکی به طور معمول در محدوده 1 تا 10 مگاهرتز است. این مدل هم به ماژول ردیابی ذرات و هم به ماژول AC / DC احتیاج دارد.

کامسول

بهینه‌سازی سیم‌پیچ‌ها – Optimizing Coils

چندین روش مختلف برای بهینه‌سازی یک سیم‌پیچ متقارن محوری ده‌چرخشی ارائه شده است.

کامسول

بهینه‌سازی چندمطالعه‌ای یک قلاب – Multistudy Optimization of a Bracket

در این مثال بهینه‌سازی شکل، با تغییر اندازه و موقعیت تعدادی از اشیاء هندسی، جرم یک براکت به حداقل می‌رسد.

کامسول فارسی

لنز مغناطیسی – Magnetic Lens

میکروسکوپ الکترونی روبشی با اسکن یک هدف به وسیلۀ پرتوهای پرانرژی الکترون، از تصاویر نمونه می‌گیرد. برهمکنش‌های الکترونی بعدی، سیگنال‌هایی مانند الکترون‌های ثانویه و پراکندۀ پس‌رو را تولید کرده که حاوی اطلاعاتی در مورد نقشه‌برداری سطح نمونه هستند. از لنزهای الکترومغناطیسی برای تمرکز این پرتو الکترونی به نقطه‌ای با عرض 10 نانومتر بر روی سطح نمونه استفاده می‌شود.

کامسول فارسی

قیف یونی – Ion Funnel

قیف یونی الکترودینامیکی وسیله‌ای کارآمد برای انتقال یون‌ها از مناطقی با فشار زیاد به خلاء بالا فراهم می‌کند. قیف یونی می‌تواند دستگاه‌هایی را که عموماً با فشارهایی از مرتبۀ بزرگی مختلف کار می‌کنند، از جمله طیف‌سنج‌های حرکتی یونی و طیف‌سنج‌های جرمی، به هم جفت کرده و اجازه می‌دهد تا مخلوطی از گازهای یونیزه شده از هم جدا شده و در عین حال به حداقل برسند.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

بهینه‌سازی هندسی یک سیم‌پیچ پیچیده‌شکل سه‌بعدی برای گرمایش القایی – Geometry optimization of a 3D complex-shaped coil for induction heating

Geometry optimization of a 3D complex-shaped coil for induction heating
این مدل ویژگی های بهینه سازی هندسه یک سیم پیچ پیچیده شبیه به برنامه های کاربردی گرمایش القایی را دارد. هندسه اگر کاملاً ساخته شده و پارامتر شده در COMSOL Multiphysics (استفاده از قطعات هندسه ؛ ساخت هندسی به ماژول طراحی نیاز دارد).

کامسول فارسی

واگرایی پرتو الكترون به علت خودپتانسيل – Electron Beam Diverging Due to Self Potential

هنگام مدل‌سازی انتشار پرتوهای ذرۀ باردار در جریان‌های زیاد، نیروی بار فضایی ایجاد شده توسط پرتو به طور قابل توجهی مسیر ذرات بار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشفتگی این مسیرها به نوبۀ خود بر توزیع بار فضایی تأثیر می‌گذارد.

کامسول فارسی

موتور مقاومت مغناطيسى منتخب – Switched Reluctance Motor

موتورهای مقاومت مغناطيسى منتخب روی اصل گشتاور رلوکتانس (مقاومت مغناطيسى) کار می‌کنند. استاتور و روتور با هم تداخل کرده تا رلوکتانس برای مسیر شار را به حداقل برسانند. این برنامه هنگامی که سیم‌پیچ استاتور با ولتاژ پله‌ای برانگیخته شده و روتور در حالت ایستاده است، رفتار موتور را شبیه‌سازی می‌کند. هستۀ مغناطیسی یک رابطۀ غیرخطی B-H دارد. جریان حاصل از سیم‌پیچ استاتور، گشتاور که روی روتور عمل می‌کند و توزیع میدان مغناطیسی محاسبه می‌شود. نتایج به دست آمده با نتایج تجربی منتشر شده در http://www.compumag.org/jsite/team.html (مسأله 24) مقایسه شده و توافق خوبی با آن دارد.

کامسول فارسی

تجزیه و تحلیل تنش اتصالات لوله از یک پرونده Stress Analysis of a Pipe Fitting from a CAD File – CAD

این مدل آموزش راه اندازی یک تجزیه و تحلیل تنش متقارن محوری دوبعدی، از طریق تماس، از اتصالات لوله سه‌بعدی را نشان می‌دهد.

کامسول فارسی

شبیه سازی موجبر موج‌دار و مقاومت آن – Simulating a Corrugated Waveguide and Its Impedance

این مثال نحوۀ مدل‌سازی مقاومت ظاهری یک موجبر از ناحیۀ سطح مقطع متفاوت را نشان می‌دهد. توضیحات مفصل‌تر این پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توانید در پست وبلاگ “محاسبۀ مقاومت ظاهری یک موجبر موج‌دار” مشاهده کنید.

کامسول فارسی

سیم‌پیچ چندچرخشی در اطراف یک فرومغناطیس – Multi-Turn Coil Winding around a Ferromagnet

یک مدل نمایشی از یک سیم‌پیچ 50 هرتزی AC که در اطراف یک هستۀ فرومغناطیس (خطی) پیچیده شده است. این مدل به عنوان یک آموزش برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک هندسۀ نسبتاً پیچیده و تنظیم ویژگی‌های جدید سیم‌پیچ چندچرخشی برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است.

کامسول فارسی

گرمایش القایی یک قسمت مکانیکی فرومغناطیسی متحرک – Induction heating of a moving ferromagnetic mechanical part

از گرمای القایی برای فرآیندهای مختلف متالورژی مانند سخت‌شدن استفاده می‌شود. در اینجا گرمای القایی سه‌بعدی یک مفصل مکانیکی که از میان یک سیم‌پیچ گرمایش القایی عبور می‌کند شبیه‌سازی می‌شود. اثرات نقطۀ کوری و مقاومت وابسته به دما در آهن در نظر گرفته شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

محاسبه تلفات در ترانسفورماتور سه فاز – Computation of losses in a three-phase power transformer

Computation of losses in a three-phase power transformer
تجزیه و تحلیل الکترومغناطیسی یک ترانسفورماتور قدرت سه فاز 400kVA ، 15kV / 400V با اتصال Y-d و چندین سیم پیچ اولیه و فرعی با صدها چرخش.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

محاسبه RCS پهنای باند با استفاده از شبیه‌سازی دامنه زمانی و Wideband RCS Calculation Using Time-Domain Simulation and FFT – FFT

این مدل نمونه، سطح مقطع رادار bistatic (RCS) در طول واحد یک دایره را با استفاده از امواج الکترومغناطیسی، رابط فیزیکی Time Explicit محاسبه می‌نماید. یک دایرۀ دوبعدی توسط یک سیگنال سینوسی 200 مگاهرتزی تنظیم‌شده توسط یک پالس گاوسی موقتی تحریک می‌شود. پاسخ فرکانس RCS پهنای باند در حدود 200 مگاهرتز، از مراحل مطالعۀ وابسته به زمان و زمان تا فرکانس FFT به دست می‌آید.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

طیف‌نگاری درجه‌بندی مردمک سفید – White Pupil Échelle Spectrograph

از طیف‌نگاری‌های مقیاسی معمولاً در نجوم برای تجزیه و تحلیل با وضوح بالا از جوهای ستاره‌ای و برای سرعت‌سنجی دقیق داپلر استفاده می‌شود. این آموزش یک فرم “مردمک سفید” از این ابزار را شبیه‌سازی می‌کند. این امر از چندین بخش از كتابخانه قسمت COMSOL استفاده کرده و ایجاد هندسۀ كاملاً پارامتری را نشان می‌دهد. دو مؤلفۀ شبکه‌ای گنجانده شده و استفاده از گرۀ Order Diffraction نشان داده شده است. شبکۀ مقیاسی به ترتیب استفاده شده و جابجایی پارامتری در چندین مرتبه (با طول موج‌های مختلف در هر مرتبه) ساخته شده و نمودارهای اشعه و درجه‌بندی نتیجه حاصل می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

LED با قابلیت تنظیم طول موج – Wavelength Tunable LED

این برنامه ویژگی‌های انتشار یک LED AlGaN / InGaN را محاسبه می‌کند. شدت انتشار، طیف و کارایی برای یک ولتاژ کاربردی یا به عنوان تابعی از ولتاژ در یک محدودۀ انتخاب شده محاسبه می‌شود. ترکیب ایندیم در ناحیۀ InGaN -که دارای تابش نور است- به منظور کنترل طول موج انتشار قابل تغییر است. وقتی انتشار در طیف مرئی رخ دهد، رنگ مربوطه نمایش داده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

فیلتر پالاییده عنبیه موجبر – Waveguide Iris Bandpass Filter

دیافراگم رسانا، یعنی یک عنبیه که به صورت عرضی بر روی دریچۀ موجبر قرار می‌گیرد، باعث ایجاد ناپیوستگی شده و واکنش متقاطع ایجاد می‌کند. پاسخ فرکانس پهنای باند را می‌توان از تشدیدکننده‌های حفرۀ آبشاری همراه با این عناصر واکنش‌پذیر -که با قراردادن یک سری عناصر عنبیه در داخل موجبر ایجاد می‌شود- به دست آورد. این مدل از پهنای X موجبر WR-90 و دیافراگم‌های القایی متقارن (عنبیه) تشکیل شده است. پارامترهای S محاسبه‌شده، پاسخ باند خوب و مردود خارج از باند را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مبدل موجبر – Waveguide Adapter

این یک مدل از مبدل برای انتشار مایکروویو در انتقال بین یک مستطیل و یک موجبر بیضوی است. این دست از مبدل‌های موجبر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تلفات انرژی ناشی از بازتاب حداقل برای فرکانس‌های عملیاتی را حفظ کنند. برای بررسی ویژگی‌های مبدل، این شبیه‌سازی شامل موجی است که از یک موجبر مستطیلی‌شکل در داخل مبدل عبور کرده و به یک موجبر بیضوی داخل می‌شود. پارامترهای S به عنوان توابع فرکانس محاسبه می‌شوند. فرکانس‌های درگیر همه در محدودۀ تک‌حالت موجبر هستند‌؛ یعنی محدودۀ فرکانس که در آن فقط یک حالت در موجبر پخش می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ولتاژ القایی در یک سیم‌پیچ توسط یک آهنربای متحرک – Voltage Induced in a Coil by a Moving Magnet

یک آهنربا که به طور محوری از طریق مرکز سیم‌پیچ حرکت می‌کند، باعث ایجاد ولتاژ در پایانه‌های سیم‌پیچ می‌شود. یکی از عملکردهای کاربردی این مورد در چراغ قوه‌های لرزاننده است؛ جایی که چراغ قوه با شدت لرزش به جلو و عقب رفته و باعث می‌شود تا یک آهنربا از طریق یک سیم‌پیچ چند-چرخشی حرکت کند که این پدیده باعث شارژ باتری می‌شود. در این مدل حرکت یک آهنربا از طریق سیم‌پیچ مدل‌سازی شده و ولتاژهای ناشی از آن محاسبه می‌شود. جابجایی آهنربا قابل توجه است؛ بنابراین از مش متحرک و کشویی استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

آنتن ویوالدی – Vivaldi Antenna

یک آنتن شکاف‌دار -که به آنتن ویوالدی نیز معروف است- برای برنامه‌های پهن‌باند مفید است. در اینجا، یک تابع نمایی برای نمایه taper استفاده می‌شود. هدف از این مدل محاسبۀ الگوی میدان دور و محاسبۀ مقاومت ظاهری سازه است. تطابق خوب در یک باند فرکانس گسترده مشاهده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی پسماند مغناطیسی برداری – Vector Hysteresis Modeling

این آموزش یک الگوی معیار است که روش بررسی الکترومغناطیسی آزمایشی (TEAM) مسألۀ 32 را بازتولید می‌کند؛ طرحی که روش‌های عددی را برای شبیه‌سازی پسماند مغناطیسی ناهمسانگرد ارزیابی می‌کند. یک هستۀ آهنی سه‌لایه هیسترتیک در معرض یک میدان مغناطیسی با زمان متغیر است که توسط دو سیم پیچ تولید می‌شود. از مدل مواد جیلز-آتورون (موجود در رابط میدان‌های مغناطیسی) برای شبیه‌سازی پاسخ مواد، تولیدمثل داده‌های تجربی و عددی منتشر شده استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

سطح سوزان ودارا – Vdara® Caustic Surface

هنگامی که برای اولین بار هتل ودارا در لاس‌وگاس افتتاح شد، بازدیدکنندگان با استراحت در کنار استخر، در زمان‌های مشخصی از روز و در زمان‌های مشخصی از سال‌، دوره‌های گرمای شدید را تجربه می‌کنند. این گرمای شدید در اثر بازتاب تابش خورشیدی از سطح منحنی و انعکاس دهنده در ضلع جنوبی هتل ایجاد شده است. این مدل نشان می‌دهد که چگونه یک سطح سوزاننده در ناحیۀ استخر ایجاد می‌شود؛ مسائلی که در طول زمان و تاریخ برای اولین بار گزارش شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

حفره لیزری دو آینه‌ای – Two-Mirror Laser Cavity

در این مدل، دو آینۀ مقعر در فاصله‌ای قرار گرفته و یک اشعه از نقطه‌ای داخل حفره می‌شود. سپس اشعه برای یک بازۀ زمانی از پیش تعریف شده ردیابی می‌شود که به اندازۀ کافی طولانی باشد. در صورت پایدار بودن حفرۀ لیزری، ردیابی اشعه تا زمان محاسبۀ از پیش تعریف شده ادامه می‌یابد، در حالی که در غیر این صورت، پرتو نسبتاً زودتر از حفره خارج می‌شود. یک مطالعۀ پارامتری نشان می‌دهد که چگونه طول حفره باعث تغییر پایداری حفره شده و نتیجۀ پایداری را با تئوری ماتریس ABCD مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

آنتن مارپیچ دوگانه – Two-Arm Helical Antenna

یک آنتن مارپیچ دارای دو حالت اصلی است؛ یکی حالت معمولی و دیگری حالت محوری. هنگامی که آنتن مارپیچ در حالت عادی کار می‌کند، الگوی تابش دور میدان آن شبیه به الگوی چنبره‌شکل یک آنتن دوقطبی کلاسیک است. در حالت محوری، آنتن مارپیچ در یک باند فرکانس بسیار بالاتر از عملکرد حالت عادی تشدیدگر است و به طور مشابه با یک آرایۀ پایان حریق در امتداد محور z کار کرده و الگوی تابش مستقیم را تولید می‌کند. این مدل یک آنتن مارپیچ را در این دو حالت مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. پارامترهای S و الگوهای دور در هر دو حالت عملیاتی، 385 مگاهرتز و 4.77 گیگاهرتز محاسبه می‌شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

خازن MEMS قابل تنظیم – Tunable MEMS Capacitor

خازن صفحه‌موازی الکتروستاتیکی قابل تنظیم در این مثال یک جزء معمولی در دستگاه‌های مختلف MEMS برای فرکانس‌های رادیویی است که بین 300 مگاهرتز و 300 گیگاهرتز قرار دارند. می‌توانید فاصلۀ بین دو صفحه را تغییر دهید؛ زیرا ولتاژ اعمال شده از طریق چشمۀ متصل به یکی از صفحه‌ها تغییر می‌کند. مرحلۀ بعد از پردازش، ظرفیت را محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

فیلتر حفره‌ای قابل تنظیم با استفاده از یک محرک پیزوالکتریک – Tunable Cavity Filter Using a Piezoelectric Actuator

با افزودن سازه‌ای درون حفره، می‌توان فیلتر حفره‌ایی حالت تخلیه را تحقق بخشید. این ساختار فرکانس تشدید را پایین‌تر از حالت غالب حفرۀ پرنشده تغییر می‌دهد. از محرک پیزو برای کنترل اندازۀ یک شکاف هوای کوچک استفاده شده که قابلیت تنظیم فرکانس تشدید را فراهم می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مولد آهنربای دائمی لوله‌ای – Tubular Permanent Magnet Generator

Tubular Permanent Magnet Generator
در این آموزش نحوه مدل سازی مولد آهنربای دائمی لوله در محور سنجی 2D ارائه شده است. ژنراتور از یک استاتور ثابت مدولار و کشویی متحرک / نوسان تشکیل شده است. استاتور از سیم پیچ های چند مرحله ای و یک هسته آهنی ساخته شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

حالت‌های عرضی برای یک حفره لیزری متقارن – Transverse Modes for a Symmetric Laser Cavity

این مدل نشان می‌دهد که چگونه یک سیستم معادلۀ غیرخطی می‌تواند راه‌اندازی شود تا ویژه‌فرکانس‌های یک حفرۀ لیزری متقارن را به دست آورد. این مدل از فرمولاسیون دو طرفۀ امواج الکترومغناطیسی، رابط فیزیکی محفظۀ پرتوها استفاده می‌کند. ویژه‌فرکانس‌های محاسبه شده با مقادیر حل تحلیلی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

لوله نوری شفاف – Transparent Light Pipe

لوله‌های نوری سازه‌هایی هستند که می‌توانند برای انتقال نور بین نقاط مختلف استفاده شوند. به طور کلی، آن‌ها می‌توانند به دو گروه اصلی تقسیم شوند: لوله‌هایی با یک پوشش بازتابنده و مواد جامد شفافی که حاوی نور با بازتاب داخلی کلی هستند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تقسیم‌کننده قدرت ویلکینسون خط انتقال – Transmission Line Wilkinson Power Divider

برخی از تقسیم‌کننده‌های قدرت سه‌درگاهی معمولی، تقسیم‌کنندۀ قدرت مقاومتی و تقسیم‌کنندۀ قدرت T-اتصال هستند. چنین تقسیم‌کننده‌هایی یا اتلافی هستند و یا با مقاومت ظاهری مرجع سیستم در همۀ درگاه‌ها مطابقت ندارند. علاوه بر این، جداسازی بین دو درگاه متصل تضمین نمی‌شود. تقسیم‌کنندۀ قدرت ویلکینسون از تقسیم‌کنندۀ قدرت T-اتصال و تقسیم‌کنندۀ قدرت مقاومتی، تلفات بیشتری داشته و مواردی را که قبلاً ذکر شد ندارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

فیلتر کم‌گذر خط انتقال – Transmission Line Low-Pass Filter

یکی از راه‌های طراحی فیلتر استفاده از مقادیر عناصر نمونه‌های فیلتر شناخته شده، مانند فیلترهای کم‌عبور مسطح حداکثری یا یکسان موج‌دار است. ساخت فیلتر عنصر توزیع شده بر روی بستر مایکروویو آسان‌تر از فیلتر عنصر توده است؛ زیرا پیداکردن مجموعۀ خازن‌ها و القاگرهایی که دقیقاً با مقادیر عنصر مقیاس فرکانس نمونۀ اولیۀ فیلتر منطبق باشد، کار دشواری است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شبکه پرتوی ماتریس باتلر خط انتقال – Transmission Line Butler Matrix Beamforming Network

یک ماتریس باتلر یک شبکۀ تغذیه‌ای پرتوی منفعل است. این یک شبکۀ تغذیه‌ای مقرون به صرفه برای آنتن‌های آرایه‌ای مرحله‌ای است؛ زیرا مدار را می‌توان به شکل خطوط ریزنوار ساخته و یک راه حل مناسب برای انجام اسکن پرتو بدون استفاده از دستگاه‌های فعال گران قیمت است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل سازی گذرا از کابل هم‌محور – Transient Modeling of a Coaxial Cable

شبیه‌سازی معادلات ماکسول در حوزۀ زمانی مفید است اگر هدف از آنالیز، مشاهدۀ یک پدیدۀ گذرا، یافتن زمان لازم برای انتشار یک سیگنال باشد، یا اگر موادی که مدل‌سازی می‌شوند غیرخطی باشند، از نظر قدرت میدان الکتریکی یا مغناطیسی. این مدل یک پالس را که در یک خط انتقال هم‌محور پخش می‌شود، شبیه‌سازی کرده و مدت زمان لازم برای انتشار سیگنال را مشاهده می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی گذرا از یک خازن در یک مدار – Transient Modeling of a Capacitor in a Circuit

یک مدل گذرا از یک خازن در ترکیب با یک مدار الکتریکی خارجی حل می‌شود. مدل المان محدود خازن با یک مدل مدار منبع ولتاژ و یک مقاومت ترکیب می‌شود. یک تغییر گام در ولتاژ اعمال شده و جریان گذرا از طریق خازن محاسبه و با نتیجۀ تحلیلی مقایسه می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل گذرا از آنتن نواری باند دوگانه چاپ‌شده – Transient Analysis of a Printed Dual-Band Strip Antenna

یک بررسی آنتن پهنای باند، مانند یک پارامتر S (n) و / یا تجزیه و تحلیل الگوی میدان دور، با انجام یک تحلیل پاسخ گذرا و تبدیل فوریه سریع زمان به فرکانس (FFT) قابل دستیابی است. این مدل ابتدا یک مطالعۀ وابسته به زمان را انجام داده و سپس متغیر وابسته، پتانسیل برداری مغناطیسی A و سیگنال ولتاژ را در یک درگاه توده‌ای از دامنۀ زمانی به دامنۀ فرکانس تبدیل می‌کند. پارامترهای S و داده‌های تابش میدان دور از داده‌های دامنۀ فرکانس تولید می‌شوند. پارامترهای S محاسبه شده، دو طنین در محدودۀ فرکانس داده شده را نشان می‌دهد، همانطور که برای این طراحی آنتن باند دوگانه انتظار می‌رود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شبیه‌ساز صفحه لمسی – Touchscreen Simulator

کاندیدی به عنوان ابزار برای اثبات اولیۀ مفهوم در توسعۀ دستگاه لمسی خازنی، برنامۀ شبیه‌ساز صفحۀ لمسی یک ماتریس ظرفیت شبیه‌سازی شده و همچنین هنجار میدان الکتریکی را ارزیابی می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تعویض‌کننده فاز آکروماتیک لایه نازک بازتاب داخلی کلی (Total Internal Reflection Thin-Film Achromatic Phase Shifter (TIRTF APS) – (TIRTF APS

قابلیت تغییر قطبش نور برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های نوری بسیار مهم است. به عنوان مثال، قطبش نور تأثیر بسزایی در عملکرد عایق‌های نوری، تضعیف‌کننده‌ها و شکاف‌های پرتو دارد. با اختصاص قطبش خاص به نور، که مهمترین آن قطبی‌شدن خطی یا دایره‌ای است، می‌توان میزان قابل توجهی از تابش نور در سیستم‌های نوری را کاهش داد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تبدیل فوریه سریع زمان به فرکانس یک فیلتر کم‌گذر هم‌محور – Time-to-Frequency Fast Fourier Transform of a Coaxial Low-Pass Filter

یک فیلتر باند هم‌محور با باند بسیار گسترده با استفاده از یک مدل بدون تقارن دوبعدی طراحی شده است. برای پرداختن به پاسخ فرکانس باند پهن با وضوح فرکانس خوب، ابتدا این مدل با یک رابط فیزیکی گذرا ساخته شده است. سپس پارامترهای S با استفاده از تبدیل فوریه از زمان به فرکانس محاسبه می‌شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی دامنه زمانی رسانه Drude-Lorentz پراکنده (موج نوری) – (Time-Domain Modeling of Dispersive Drude-Lorentz Media (Wave Optics

این آموزش نحوۀ حل معادلۀ موج کامل وابسته به زمان در رسانه‌های پراکنده مانند پلاسماها و نیمه‌هادی‌ها را نشان می‌دهد. این مدل موج تخت TM دوبعدی را برای پتانسیل برداری از معادله موج و برای تراکم قطبی‌سازی الکتریکی کمکی از یک معادلۀ دیفرانسیل معمولی حل می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی دامنه زمانی رسانه Drude-Lorentz پراکنده (Time-Domain Modeling of Dispersive Drude-Lorentz Media (RF) – (RF

(Time-Domain Modeling of Dispersive Drude-Lorentz Media (RF
این آموزش نحوه حل معادله موج کامل وابسته به زمان در رسانه های پراکنده مانند پلاسماها و نیمه هادی ها را نشان می دهد. مدل موج 2 بعدی TM در پتانسیل بردار از معادله موج و برای تراکم قطبی سازی الکتریکی کمکی از یک معادله دیفرانسیل معمولی حل می کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

انتشارگر فریت سه‌درگاهی – Three-Port Ferrite Circulator

انتشارگر یک مایکروویو وسیله‌ای چندمنظوره است که در آن یک موج فرودی در درگاه 1 فقط به درگاه 2 وصل می‌شود؛ یک موج فرودی در درگاه 2 فقط در درگاه 3 همراه است؛ و غیره. به عنوان مثال، انتشارگرها برای جداسازی اجزای مایکروویو به منظور جداکردن یک فرستنده و گیرنده به آنتن معمولی استفاده می‌شوند. آن‌ها نوعاً به مواد ناهمسانگرد متکی هستند که معمولاً فریت هستند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تشدیدگر مرکب BAW لایه نازک – Thin-Film BAW Composite Resonator

تشدیدگرهای موج صوتی حجیم (BAW) به عنوان فیلترهای باند باریک در برنامه‌های فرکانس رادیویی قابل استفاده هستند. مهمترین مزیت در مقایسه با تشدیدگرهای الکترومغناطیسی سرامیکی سنتی این است که تشدیدگرهای BAW به لطف طول موج صوتی بسیار کوچکتر از طول موج الکترومغناطیسی، می‌توانند بسیار کوچکتر شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مقایسه شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک – Thin Low Permittivity Gap Comparison

شرط مرزی شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک، به معنای تقریبی یک لایۀ نازک از مواد دارای تراکم نسبی کم در مقایسه با محیط اطراف آن است. این شرط مرزی برای مدل‌سازی میدان الکترواستاتیک در دسترس است. این مثال شرایط مرزی شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک را با یک مدل کاملا درست مقایسه کرده و دامنۀ کاربرد این شرایط مرزی را مورد بحث قرار می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ضخامت برشی حالت کوارتز نوسانگر – Thickness Shear Mode Quartz Oscillator

بلورهای کوارتز برشی AT به طور گسترده در طیف وسیعی از برنامه‌ها، از نوسانگرها گرفته تا ریزترازها استفاده می‌شوند. یکی از خواص مهم برش AT این است که فرکانس تشدید بلور از درجه حرارت مستقل از مرتبۀ اول است. این کار در برنامه‌های سنجش جرم و زمان‌بندی مطلوب است. بلورهای برش AT در حالت برشی ضخامت ارتعاش می‌کنند – یک ولتاژ اعمال شده در قسمت‌های برش باعث ایجاد تنش برشی در داخل بلور می‌شود. این مثال لرزش یک نوسانگر برشی ضخامت برش AT را با توجه به پاسخ مکانیکی سیستم در حوزۀ فرکانس در نظر می‌گیرد. راه اندازی یک مدل کامسول با استفاده از استانداردهای مختلفی که برای تعیین جهت‌گیری مواد پیزوالکتریک تنظیم شده است، به طور مفصل پوشش داده شده است (توجه داشته باشید که جزئیات استانداردها در یک پست وبلاگ کامسول بررسی شده است). تأثیر خازن سری بر روی تشدید مکانیکی نیز در نظر گرفته شده است. اضافه کردن خازن سری روشی است که اغلب برای تنظیم نوسانات کریستالی به کار می‌رود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ژنراتور ترموالکتریک – Thermoelectric generator

در این مدل، نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان اثر Seebeck را که به عنوان مولد ترموالکتریک عمل می‌کند، مدل‌سازی نمود. اثر Seebeck پدیده‌ای است که در آن اختلاف درجه حرارت یک ماده منجر به اختلاف بالقوه می‌شود. پتانسیل ترسیم‌شده در این مدل با مقاله توسط Jaegle (مثال 3) مقایسه شده و یک انطباق خوب مشاهده شد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

استهلاک ترموالاستیک در یک تشدیدگر Thermoelastic Damping in a MEMS Resonator – MEMS

میرایی ترموالاستیک -که هنگام قرار دادن ماده تحت فشارهای چرخه‌ای ایجاد می‌شود- یک فاکتور مهم در هنگام طراحی تشدیدگرهای MEMS است. تنش باعث تغییر شکل می‌شود؛ جایی که مواد تحت فشار تراکمی گرم، و تحت فشار کششی سرد می‌شوند. بنابراین، به دلیل شار گرمایی حاصل از آن، انرژی برای از بین بردن این میرایی از دست می‌رود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

جابجایی کانون القای حرارتی – Thermally Induced Focal Shift

یک سیستم لیزری با فیبر صنعتی مدرن با قدرت بالا می‌تواند حداکثر 3 کیلو وات از اشعۀ لیزر تک‌حالته را به سطوح قابل برش، سوراخ شده، جوشکاری یا علامت‌گذاری برساند. حتی با استفاده از مواد بسیار انتقال‌دهنده، مؤلفۀ نوری مورد استفاده برای تمرکز پرتو لیزر بر روی سطوح هدف می‌تواند از میزان زیادی از انرژی حاصل از نور تأثیر بگذارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

پلاسمای حرارتی – Thermal Plasma

این مدل یک پلاسما را در فشار متوسط (2 توریچلی) که در آن پلاسما هنوز در تعادل ترمودینامیکی موضعی قرار ندارد، شبیه‌سازی می‌کند. در فشارهای کم، دو دما از هم جدا شده اما با افزایش فشار، دما به همان حد گرایش پیدا می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تنش‌های اولیه حرارتی در یک صفحه لایه‌ای – Thermal Initial Stresses in a Layered Plate

تنش حرارتی در یک صفحه لایه لایه در این مثال مورد بررسی قرار گرفته است. صفحه‌ای متشکل از دو لایه، یک روکش و یک لایۀ بستر، بدون تنش و کرنش در 800 درجه سانتیگراد است. دمای صفحه به 150 درجه سانتیگراد کاهش یافته و تنش‌های حرارتی به دلیل تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی القا می‌شود. سپس یک لایۀ سوم یعنی لایۀ حامل در حالت بدون تنش معرفی می‌شود. سرانجام دما به 20 درجه سانتیگراد کاهش یافته و در نتیجه تنش‌های حرارتی در همه لایه‌ها مشاهده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

انبساط حرارتی در یک دستگاه Thermal Expansion in a MEMS Device – MEMS

این مدل انبساط حرارتی را در یک دستگاه MEMS مانند میکروگروسکوپ، که در آن باید انبساط حرارتی به حداقل برسد، تحلیل می‌کند. این دستگاه از آلیاژ مس بریلیم UNS C17500 ساخته شده و از مشخصات مواد وابسته به دما از کتابخانه مواد استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

رانش حرارتی در یک فیلتر حفره مایکروویو – Thermal Drift in a Microwave Cavity Filter

از فیلترهای مایکروویو برای از بین بردن اجزای فرکانس ناخواسته در خروجی فرستنده‌های مایکروویو استفاده می‌شود. آن‌ها معمولاً بین یک آمپلی‌فایر قدرت و آنتن قرار می‌گیرند. آمپلی‌فایرها غیرخطی بوده و هماهنگ‌هایی را تولید می‌کنند که باید با فیلترهایی که دارای گذر نسبتاً باریک هستند از بین بروند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل حرارتی یک ترانزیستور دوقطبی – Thermal Analysis of a Bipolar Transistor

این مدل چگونگی جفت‌شدن رابط نیمه‌هادی به رابط انتقال حرارت در جامد را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل حرارتی در مورد مدل ترانزیستور دوقطبی موجود در موردی که دستگاه در پیکره‌بندی فعال به جلو عمل کند، انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

موتور مقاومت مغناطيسى منتخب – Switched Reluctance Motor

موتورهای مقاومت مغناطيسى منتخب روی اصل گشتاور رلوکتانس (مقاومت مغناطيسى) کار می‌کنند. استاتور و روتور با هم تداخل کرده تا رلوکتانس برای مسیر شار را به حداقل برسانند. این برنامه هنگامی که سیم‌پیچ استاتور با ولتاژ پله‌ای برانگیخته شده و روتور در حالت ایستاده است، رفتار موتور را شبیه‌سازی می‌کند. هستۀ مغناطیسی یک رابطۀ غیرخطی B-H دارد. جریان حاصل از سیم‌پیچ استاتور، گشتاور که روی روتور عمل می‌کند و توزیع میدان مغناطیسی محاسبه می‌شود. نتایج به دست آمده با نتایج تجربی منتشر شده در http://www.compumag.org/jsite/team.html (مسأله 24) مقایسه شده و توافق خوبی با آن دارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

دام سطحی یک دستگاه دروازه همه‌جانبه نانوسیم سیلیکونی – Surface Trapping in a Silicon Nanowire Gate-All-Around Device

دروازۀ همه‌جانبۀMOSFET ، شامل یک نانوسیم با الکترود دروازه‌ای است که در اطراف آن پیچیده شده است. از آنجا که کل نانوسیم کانال را تشکیل می‌دهد، این پیکره‌بندی بهترین کنترل الکترواستاتیک کانال را فراهم کرده و نامزد مناسبی را برای کوچک‌سازی MOSFETها ارائه می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شتاب‌سنج میکروماشینی سطحی – Surface Micromachined Accelerometer

این مدل نحوۀ استفاده از رابط الکترومکانیکی را نشان می‌دهد که چگونه یک سطح شتاب‌دهندۀ میکروماشینی سطحی فعال خازنی را شبیه‌سازی کنیم. این بر اساس یک مطالعۀ موردی از کتاب میکروسیستم طراحی شده توسط استفان دی سنتوریا (ناشران دانشگاهی کلوور، چاپ 5، 2003، صفحات 513-525) است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

آموزش شیمی سطح با استفاده از ماژول پلاسما – Surface Chemistry Tutorial Using the Plasma Module

شیمی سطح اغلب یک جنبۀ نادیده گرفته‌شده از واکنش مدل‌سازی جریان است. این مدل آموزشی نشان می‌دهد که چگونه واکنش‌های سطحی و گونه‌ها را می‌توان به مطالعۀ فرایندهایی مانند رسوب شیمیایی بخار(CVD)  اضافه کرد. سپس این آموزش رشد سیلیکون را روی یک قرص مدل‌سازی می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

حسگر گاز موج صوتی سطحی – Surface Acoustic Wave Gas Sensor

موج صوتی سطحی (SAW) یک موج آکوستیک است که در طول سطح یک مادۀ جامد پخش می‌شود. دامنۀ آن عمدتاً از طریق عمق مواد، به سرعت کاهش پیدا می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ابزار شکاف باند ابرشبکه – Superlattice Band Gap Tool

ابزار شکاف باند ابرشبکه به طراحی سازه‌های دوره‌ای ساخته‌شده از دو مادۀ نیمه‌هادی متناوب (ابرشبکه) کمک می‌کند. این ابزار از معادلۀ مؤثر شرودینگر جرم برای تخمین میزان انرژی حالت الکترون و حفرۀ زمین در یک ساختار ابرشبکه استفاده می‌کند. مهندسان دستگاه می‌توانند از این ابزار برای محاسبۀ سریع شکاف باند مؤثر برای یک ساختار دوره‌ای معین استفاده کرده و تا رسیدن به یک مقدار شکاف باند مورد نظر، پارامترهای طراحی را تکرار کنند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

سیم ابررسانا – Superconducting Wire

مواد ابررسانا دارای مقاومت صفر تا یک چگالی جریان بحرانی خاص هستند که بالاتر از آن مقاومت به سرعت افزایش می‌یابد. برای مدل‌سازی چنین ماده‌ای، این مثال از رابط فیزیکی فرمول‌بندی میدان مغناطیسی استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

آنتن موج نشتی موجبر یکپارچه بستری – Substrate Integrated Waveguide Leaky Wave Antenna

موجبرهای یکپارچۀ بستری (SIW) را می‌توان در برنامه‌های آنتن استفاده کرد. امواج نشتی از یک آرایۀ شکاف در سطح بالای SIW در این مدل، یک پرتو را در جهت مشخصی تولید می‌کند که با انتخاب یک فرکانس کاری متفاوت، می‌توان آن را هدایت نمود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

موجبر یکپارچه بستری – Substrate Integrated Waveguide

با افزودن ویاس بین خط ریزنوار و صفحۀ زمین، می‌توان یک ساختار نوع موجبر را روی بستر ساخت. چنین وسیله‌ای به عنوان یک فیلتر گذرا عمل کرده و جذاب است؛ زیرا ساخت آن بسیار آسان است. مدلی تنظیم شده است که پارامترهای S را به عنوان تابعی از فرکانس نشان می‌دهد. قطع شدید در فرکانس مورد انتظار نشان داده شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بررسی یک خط ریزنوار معیوب از طریق آنالیز فرکانس به زمان Study of a Defective Microstrip Line via Frequency-to-Time FFT Analysis – FFT

در حالی که تجزیه و تحلیل گذرا برای بازتاب‌سنجی دامنۀ زمانی (TDR) برای رسیدگی به مسائل یکپارچگی سیگنال (SI) مفید است، بسیاری از نمونه‌های RF و مایکروویو با استفاده از شبیه‌سازی دامنۀ فرکانس تولید پارامترهای S مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال، از داده‌های دامنۀ فرکانس شناسایی منابع برای این تخریب سیگنال دشوار است. این مثال یک خط ریزنوار را در دامنۀ فرکانس با چند ناپیوستگی عرضی خطی شبیه‌سازی کرده و تبدیل فوریۀ فرکانس به سرعت را سریع انجام می‌دهد. نتایج محاسبه شده با تجزیه و تحلیل نوسانات سیگنال در دامنۀ زمان، به شناسایی ناپیوستگی‌های بدنی و عدم تطابق مقاومت در خط انتقال کمک می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تأثیرات تنش-نوری با کرنش تخت تعمیم‌یافته – Stress-Optical Effects with Generalized Plane Strain

موجبرهای فوتونی مسطح در سیلیس (SiO2) پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در برنامه‌های مسیریابی طول موج دارند. عمده‌ترین مشکل این نوع موجبر موج‌زدایی است. ضریب شکست ناهمسانگرد منجر به تقسیم حالت بنیادی و گسترش پالس می‌شود. هدف این است که با تطبیق مواد و فرآیندهای تولید، اثرات ضد انعقاد به حداقل برسد. یکی از منابع تجزیه‌پذیری استفاده از قرص سیلیکون (Si) به عنوان بستری است که بر روی آن ساختار موجبر قرار دارد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

خمش فیبر گام شاخص – Step-Index Fiber Bend

در قسمت اول برنامه حالت‌های فیبر گام شاخص مستقیم ساخته شده از شیشۀ سیلیس محاسبه می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

فیبر گام شاخص – Step-Index Fiber

سرعت انتقال گیرنده‌های نوری نسبت به موجبرهای مایکروویو برتر است؛ زیرا دستگاه‌های نوری فرکانس عملکرد بسیار بالاتری نسبت به مایکروویو داشته و پهنای باند به مراتب بالاتری را ایجاد می‌کنند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل ثابت از تشدیدگر یک‌طرفه- دوبعدی – Stationary Analysis of a Biased Resonator-2D

تشدیدگرهای میکرومکانیکی سیلیکونی مدت‌هاست که برای طراحی حسگرها مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به عنوان نوسان‌ساز در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. در این سری از مدل‌ها، یک تشدیدگر سطحی میکروماشینیMEMS  -که به عنوان بخشی از فیلتر میکرومکانیکی طراحی شده است- به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مدل‌سازی میدان استاتیک روتور هالباخ – Static Field Modeling of a Halbach Rotor

در این مثال، مدل‌سازی میدان استاتیک یک روتور مغناطیسی با شار متمرکز خارجی با استفاده از آهنرباهای دائمی ارائه شده است. این روتور مغناطیسی نیز غالباً روتور هالباخ نامیده می‌شود. استفاده از آهنربای دائمی در دستگاه‌های چرخشی مانند موتور، ژنراتور و چرخ‌دنده‌های مغناطیسی در حال افزایش است. مدل‌سازی دقیق میدان‌های آهنرباهای دائمی مهم است. این مدل چگونگی محاسبۀ میدان مغناطیسی یک روتور سه‌بعدی را با مدل‌سازی تنها قطب منفرد روتور با استفاده از ویژگی تقارن نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

استهلاک گازی لایه فشرده دیسک لرزاننده – Squeeze-Film Gas Damping of a Vibrating Disc

این مدل معیار، کل نیروی اعمالی بر روی یک دیسک لرزاننده در دامنه‌های فرکانس و زمان را محاسبه کرده و هر دو نتیجه را با عبارات حاصل از تحلیلی مقایسه می‌کند. وقتی دامنۀ ارتعاش به اندازۀ کافی کوچک باشد که سیستم به صورت خطی باشد، فرکانس و نتایج دامنۀ زمانی با نظریه مطابقت دارند. ارتعاشات دامنۀ بزرگتر، که منجر به یک پاسخ غیرخطی شده که نمی‌تواند در حوزۀ فرکانس مدل‌سازی شود، در حوزۀ زمان بررسی شده و در برابر راه حل‌های تحلیلی مقایسه می‌شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

استهلاک لایه فشرده صفحات حفره‌دار – Squeeze-Film Damping of Perforated Plates

این مدل معیار، ضریب میرایی صفحات حفره‌دار حاصل از محاسبات را با داده‌های تجربی مقایسه می‌کند. این شبیه‌سازی شامل 18 تنظیم هندسی مختلف است. این مدل از مدل سوراخ بائو استفاده می‌کند، که در رابط فیزیکی شار لایۀ نازک ساخته شده است. دو مورد محدودکننده نیز شبیه‌سازی می‌شوند: بدون سوراخ‌شدن و فشار نسبی صفر در سوراخ‌ها.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

آنتن شکاف مارپیچی – Spiral Slot Antenna

یک آنتن شکاف مارپیچی طراحی همدیسی را ارائه داده و به دلیل پاسخ فرکانس پهنای باند، می‌تواند برای ارتباط، سنجش، ردیابی، موقعیت‌یابی و بسیاری از برنامه‌ها در باندهای مختلف فرکانس مایکروویو مورد استفاده قرار گیرد. این مدل نحوۀ ساخت هندسۀ مارپیچی را با استفاده از منحنی‌های پارامتری نشان داده و پارامترهای S و الگوهای دور را محاسبه می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

میزان جذب خاص (SAR) و مطالعه دما در مغز انسان – Specific Absorption Rate (SAR) and Temperature Study in the Human Brain

دانشمندان از SAR (میزان جذب خاص) برای تعیین میزان اشعۀ جذب‌شده در بافت انسانی استفاده می‌کنند. این اندازه‌گیری مخصوصاً برای تلفن‌های همراه که تابش نزدیکی از مغز دارند بسیار مهم است. در این مدل، چگونگی جذب سر انسان از موج تابشی ناشی از آنتن و افزایش دما که باعث ایجاد تشعشع می‌شود، بررسی می‌شود.