تحلیل صاعقه بر روی رادوم هواپیما

تحلیل صاعقه بر روی رادوم هواپیما

تست صاعقه بر روی نمونه رادوم

نمودار 0-1 نمایش پروپ ولتاژ ، جریان آنتن ac و گراند منحرف کننده gc در حالی که محل اتصال الکترود در خارج از منحرف کننده بر روی هواپیما استفاده شده است

قابل توجه است که زمان ایجاد اتصال منحرف کننده از 0.2 میکرو ثانیه به حدود 15 میکرو ثانیه افزایش یافت و زمان محاسبات این تک نوار
متقارن از حدود 7 ساعت به 19 ساعت افزایش یافت

طراحی اپلیکیشن اختصاصی اصابت صاعقه

شکل 1 نمایش پروپ بر روی گراند اطراف آنتن (یک گراند ابتکاری جهت کاهش جریان لحظه ای بر روی رادار)

نمودار 0-2 نمایش پروپ جریان آنتن ac و گراند منحرف کننده gc در حالی که از منحرف کننده هیبریدی بر روی هواپیما استفاده شده است

شکل 2 استفاده از منحرف کننده های هیبریدی جهت افزایش انتقال جریان از منحرف کننده ها جهت درک بهتر مسئله به نمایش تعدادی از نتایج بدست آمده که تکرار نتایج فاز دوم را شامل نشود اشاره می نماییم .

شکل 3 نمایش سه بعدی ضریت هدایت الکتریکی پس از ایجاد اتصال الکترود و منحرف کننده

نمودار 0-3 پتانسیل و جریان الکتریکی ایجاد شده در حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

نمودار 0-4 پتانسیل و جریان الکتریکی ایجاد شده در حالاتی که فاصله بین دو نوار از 3 الی 9 سانتی متر تغییر کند

نمودار 0-5 جریان الکتریکی ایجاد شده در دکمه انتهایی منحرف کننده به همراه جریان آنتن در حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

نمودار 0-6 مقاومت الکتریکی ایجاد شده میان دکمه انتهایی منحرف کننده و الکترود به همراه مقاومت الکتریکی آنتن و الکترود در حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

نمودار 0-7 مقاومت الکتریکی ایجاد شده میان دکمه انتهایی منحرف کننده و الکترود به همراه مقاومت الکتریکی آنتن و الکترود در حالاتی که فاصله بین دو نوار از 3 الی 9 سانتی متر تغییر یابد

شکل 4 پتانسیل ایجاد شده در زمان اولیه و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 5 پتانسیل ایجاد شده در زمان میانی و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 6 پتانسیل ایجاد شده در زمان انتهایی ایجاد تخلیه الکتریکی و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 7 میدان الکتریکی ایجاد شده در زمان اولیه و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 8 میدان الکتریکی ایجاد شده در زمان ایجاد تخلیه الکتریکی و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 9 بار الکتریکی حجمی در زمان ایجاد تخلیه الکتریکی و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

شکل 10 بار الکتریکی سطحی در زمان ایجاد تخلیه الکتریکی و حالتی که فاصله بین دو نوار 9 سانتی متر باشد

از آنجا که نمایش تمامی نتایج بدست آمده در تمامی حالات مقدور نمی باشد، جهت درک بهتر مسئله به نمایش نتایج بدست آمده حالت نوار 8 سانتی متری با 12 دکمه مسی از بین حالات شبیه سازی شده پرداخته می شود .

شکل 11 نمایش هدایت الکتریکی فضایی در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی

شکل 12 نمایش هدایت الکتریکی فضایی در زمان میانی شروع تخلیه الکتریکی

شکل 13 نمایش هدایت الکتریکی فضایی در زمان میانی شروع تخلیه الکتریکی

شکل 14 نمایش هدایت الکتریکی فضایی در زمان انتهایی تخلیه الکتریکی

شکل 15 نمایش پتانسیل الکتریکی فضایی در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی

شکل 16 نمایش پتانسیل الکتریکی فضایی در زمان میانی شروع تخلیه الکتریکی

تحلیل صاعقه بر روی رادوم هواپیما

شکل 17 نمایش پتانسیل الکتریکی فضایی در زمان نزدیک به انتهایی شروع تخلیه الکتریکی

نمودار 0-8 پتانسیل الکتریکی و جریان های گراند و آنتن در زمان تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی

نمودار 0-9 مقاومت الکتریکی گراند و آنتن در زمان تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی

شکل 18 جریان الکتریکی سطحی در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی

شکل 19 بزرگنمایی جریان الکتریکی سطحی در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی

شکل 20 نمایش جریان الکتریکی به کمک فلش در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی

شکل 21 بزرگنمایی نمایش جریان الکتریکی به کمک فلش در زمان اولیه شروع تخلیه الکتریکی یک نوار با 10 دکمه مسی